table class="hoofd"> WELKOM VERENIGING SCHIETEN GILDEDANSEN EVENEMENTEN KRONIEK NIEUWSJES

                     Koningsschieting 2018

De Koningsschieting is een van de belangrijkste tradities in een schuttersgilde.

De koningsschieting in 2018 was wel heel bijzonder om volgende redenen:

 • Eigenlijk had de schieting in 2017 moeten plaatsvinden maar omdat de wip in 2017 onbeschikbaar was wegens de werken aan het Begfijnhofpark werd die een jaartje uitgesteld.

 • De koning Davy Van Kerkchoven, sinds 2014 in functie, gaf in 2017 zijn ontslag en trad zelfs uit de gilde. Ludo Boeckx werd dan dienstdoende koning maar we hadden dus bij de schieting geen echte koning.

 • Dit was de eerste schieting volgens de nieuwe kaart waarbij beëdigde gildezusters konden meeschieten voor het koninginschap.

 • Dit was ook de eerste schieting volgens het nieuwe reglement; na 5 beurten schieten alleen nog de leden die het koningschap ambiëren. Weigert dan iemand het koningsschap dan betaalt hij een boete van maar liefst 100 €.

 • De koningschieting viel samen met de inhuldiging door de stad van het nieuwe Begijnhofpark.

De koningsschieting ging door op zondag 2 juni 2018.
Er werd geschoten op een staande wip van 21,70 meter hoog waarop de gaai (of papegaai) is bevestigd.

De koningsschieting vond plaats in een schitterend zomerweer.
Om 12.00 uur, voorafgaand aan de schieting, werd door de stad Herentals een receptie aangeboden voor de opening van het Begijnhofpark. De receptie werd verzorgd door de Sint-Sebastiaansgilde.
Na de toespraken door burgemeester en schepenen stapte de gilde om 13.00 uur op, in vol ornaat en begeleid door vlag en twee trommelaars, door het Begijnhofpark. Deze optocht maakte grote indruk op de talrijke aanwezigen, vooral dan de passage op de Begijnenvest.
Om 13.30 uur stipt startte de hoofdman de eigenlijke schieting, met de plaatsing van de gaai op de wip, de banning waarbij gildebroeder pater Kristiaan vooropging en met de ereschoten van de prominenten. De ganse ceremonie werd voor de talrijke aanwezigen van duiding voorzien door gildebroeder Jan Berghmans.
Bij de prominenten was ook onze keizer Louis Van Den Broeck die zijn kunde demonstreerde door met zijn eerste en enige schot de vogel af te schieten.
Dan traden een twintigtal schutters aan, waaronder dus ook voor de eerste maal een aantal gidezusters.
Tijdens de tweede ronde reeds haalde Marc Dankers de vogel neer. Hij aanvaardde echter het koningschap niet (in het verleden was Marc reeds drie maal koning).
Na de verplichte 5 beurten schoten een twaalftal gildeleden verder en het duurde lang. Bij de 24° beurt, toen nog slechts 4 schutters in de running waren, schoot dienstdoende koning Ludo Boeckx rond 16.45 uur de gaai af.
Pech voor Glenn Desaer die verschillende keren de vogel raakte maar die bleef hardnekkig staan.
De koning koos als koningin zijn echtgenote, en gildeprins, Ria Clissen en werd passend gehuldigd.
Om 17.30 uur werd de koningsschieting beëindigd met een succulente BBQ.

U kan de gebeurtenissen bekijken op deze fotoreportage;
Met dank aan hoofdredacteur van Kempennieuws Ludo Coenen.

In het wekelijks informatieblad "De Postiljon" van 7 juni 2018 verscheen een reportage door Jef tegenbos.

affiche
breuk

De koningsbreuk

koning

De nieuwe koning.

          Verloop van een Koningsschieting

Een koningsschieting is een oud gebruik en kent een eigen ritueel dat nauwgezet wordt gevolgd om discussies achteraf te vermijden.

 • Men begeeft zich in stoet met trom en vlag naar de hoge wip.
 • De huidige koning plaatst de gaai op de wip.
 • Het bannen : een oude traditie : aalmoezenier en schutters gaan in gebed 3 maal rond de wip.
  Vroeger gebeurde dit om de boze geesten te weren ; nu om de gunst af te smeken voor het behoud en de goede werking van de gilde.
  Volgens Jan berghmans had de banning ook een juridisch aspect : na de banning werd het schietterrein beschouwd als een vrij gebied waarbij de verantwoordelijkheid van de schutters voor gebeurlijke ongevallen werd opgeheven.
 • De hoofdman ontdoet de breuk van de huidige koning en plaatst ze samen met de koningsstaf aan de voet van de wip.
 • De gildemoeder hangt een geldbeurs aan de wip en plaatst er een stoop jenever bij. Elke schutter betaalt 5€ en nuttigt een borrel (voor de vaste hand).
  Het bedrag in de beurs is bestemd voor de traktatie die een nieuwe koning aan de gildeleden aanbiedt.
 • De hoofdman geeft lezing van het schietreglement.
 • De autoriteiten en genodigden (burgemeester, schepenen, OCMW voorzitter, opperdeken, keizer, opperkoning, hoofdmannen van buurgilden,..) lossen ereschoten.
 • De huidige koning krijgt 3 voorkeurschoten.
 • De gildebroeders schieten in alfabetische volgorde.
 • Wanneer de gaai wordt afgeschoten wordt hij terug geplaatst want iedere beurt moet volledig afgemaakt worden.
 • De hoofdman stelt de vraag of de gelukkige schutter het koningsschap aanvaardt.
  Bij aanvaarding legt deze de hand op de koningsbreuk.
  Aanvaardt hij niet dan betaalt hij een boete ( momenteel 100 euro na de vijfde beurt) en de schieting gaat verder tot resultaat, desnoods op de volgende dag.
 • De hoofdman hangt de koningsbreuk om bij de nieuwe koning en geeft hem de koningsstaf.
 • De gildebroeders scharen zich rond de nieuwe koning en zingen het gildenlied. Dit werd deze keer echter vergeten.
 • De vaandrig zwaait 3 maal met de vlag over de koning en spreidt de vlag op de grond.
 • De koning stapt over de vlag.
 • De koning kiest een koningin : zijn echtgenote of bij ontstentenis een door hem aangewezen gildenlid.
 • De koning wordt gehuldigd met een gildedans. Dit onderdeel van het ritueel bleef deze keer achterwege wegens gebrek aan dansers.