Kronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen
tussen de stichting en het jaar 2000.
De Prehistorie


1388 Bij de belegering van het kasteel van Gaasbeek waren er schutters van Herentals, maar was het wel de handbooggilde van Sint-Sebastiaan ?
1404 Ontstaan van de Aloude Sint-Sebastiaansgilde van Herentals.
1428
1466-07-09
Deelname aan een haagspel te Lier.
Onze gilde heeft een eigen altaar in de Sint-Waldetrudiskerk.
1521-28-04&
1509
1534
1542-05-16
1560

1562-05-12
1597-01-23
Landjuweel te Herentals.
De Sint-Sebastiaansgilde neemt deel aan het landjuweel te Antwerpen.Onze schutters uitgenodigd te Leuven.
De gilde mag maar 28 leden tellen.
Onze gilde behaalt de eerste prijs van het “schoon inkomen” te Lier. Jasper Schets, heer
van Grobbendonk, is deken.
Deelname aan het landjuweel te Lier.
Onze gilde heeft in de omgeving van Herentals gevochten tegen de Spanjaarden.
1787
1791-03-17
1796

1798-08-31
De gilde heeft een nieuw vaandel.
De gilde wordt opgeheven door de vreemde overheersers.
De handbooggilde van Herentals trekt met oude geschriften, die niemand nog kon lezen, naar de abdij
van Tongerlo. Daar ontdekt men dat het de “Charta Gildae Herendaliensis” van onze gilde is.
De archieven en kostbaarheden van de gilde worden afgeleverd bij het “Municipal”.
1854-56

1866-12-22/29
1867-01-26

1867
Geruime tijd voor deze beide jaren moet de Sint-Sebastiaansgilde heropgericht zijn, want in één van deze jaren werd ze weer ontbonden.
Heroprichting van onze gilde.
De heropgerichte gilde heeft het feest van haar patroonheilige gevierd met een mis die om 8 uur opgedragen werd en waar de broers in stoet naartoe trokken met trommel en vaandel op kop.
Het gildenlokaal is “De Kreeft” op de Grote Markt. De waard, Jos Moorkens, is koning.
1868-09-26

1873-06-14
1879-04-26
1879-05-03
Prijsschieting bij de Sint-Sebastiaansgilde in de tuin van de herberg “Fonteine”.
De beste schutters: Fr. Moorkens, Fr. Fierens en Arn. Moorkens.
Koningsschieting; de koning is August De Backer.
Wij hebben weer een nieuw vaandel.
Inhaling van het nieuwe vaandel.
1889 De Sint-Sebastiaansgilde maakt de lijst met leden over aan de stad Turnhout ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten van de Brabantse Omwenteling.
1890-06-15 Er is een nieuwe keizer in de gilde; het is Karel Driesen.
Het gildenlokaal is in de “Hertog” in de Zandstraat.
1901
1902-07-20
1902-08-03
1903
1904
Schatbewaarder is Jos Dom.
Onze gilde is actief op een groots vaderlands feest te Herentals.
De Sint-Sebastiaansgilde is in het “bestendig feestcomité” van Herentals.
Bestuurder van de gilde is Lemmens.
Uitstap naar Herenthout. De “tamboer” wordt 0,05 frank betaald.
1905
1906-07-21
1908
1909
Uitstap naar Westerlo.
Een feest met 60 man; onkosten 1,30 fr. per persoon.
De gilde neemt deel aan de begrafenis van Graaf de Merode.
De trommelaar ontvangt 1,60 fr. voor trommelen bij de begrafenis van een gildenlid.
1910
1913-01-25
1917
1919
1919-06-29

1919-08-24

1936
Penningmeester is Driesen.
Koningsfeest bij Van Snick.
Ondanks de oorlog was er dit jaar een uitgave van 174,50 fr.
Elk gildenlid moet 26,90 fr. betalen als achterstand voor de voorbije oorlogsjaren.
In Herentals wordt een luisterrijke Vredesdag georganiseerd ; er trekt een stoet door de straten met 36 groepen waaronder de Sint-Sebastiaansgilde.
De gilde stapt op in een stoet voor de plechtige inhuldiging van Z.E.H. August Raeymaekers als nieuwe deken.
Overlijden van gildenleden Joseph Van Sande en René Dries.
Daems is de nieuwe keizer.
1939-08-06 Wederoprichting van de Sint-Sebastiaansgilde tijdens het Derde Kempisch Landjuweel te Herentals.
De konings- en prijsschietingen gingen door op de staande wip in de Sint-Waldetrudisstraat.
Om halfzes volgde nog prijskampen voor het gildedansen (vijf gilden), het roffelen (vijf gilden) en het vendelen (drie gilden).
1948-03-27 Het stadsbestuur van Herentals geeft ons een officieel ontvangstbewijs voor een perkament waarop het reglement van de handbooggilde Sint-Sebastiaan van 1551 staat; opgerold op een eiken stok en gesloten in een openslaande eiken buis. Het bevindt zich in het stadsarchief.
1950
1950-1956
1950-06-15
1950-06-27
1950-08-08
1950-02-12

1950-1955
Hoofdman Edmond Mol
Griffier Jules Müller
Eerste dansherhaling in lokaal “De Spiegel”.
Juul Van den Bosch secretaris, doet een voorstel om de Sint-Sebastiaansgilde terug op te richten.
Eerste gildenlokaal “De Spiegel”.
Eerste koningsschieting; Jan Van de Water is koning van 1950 tot 1953.
Keuze van een vast bestuur.
Gildendekens Ooms Louis en Peeters Alfons.
1952 Oprichting van de Hoge Gildenraad der Kempen.
1953-1956 De koning is Verstraeten Georges.
1954
1954-07-11
1955-1959
1956-1960
1956-1963
1957
1957-1966
1959-04-20
Er zijn 24 dansers in onze gilde.
De Sint-Sebastiaansgilde van Herentals bestaat 550 jaar.
Gildedeken Van Thielen Frans.
De koning is Pellegrini Hilaire.
Gildedeken Verstraeten Georges.
Dansleidster is Schyvens Maria.
Penningmeester Van Goylen Frans.
Voorlopig muzikant Van Camp.

               ° ° ° ° ° 
De 60-er jaren

1960-1961

1961-06-10
Hoofdman Jos Van Roey (stadsontvanger), schenkt brandglas in Lakenhal en grote plaat op
kazuifel.
Koningsschieting.
1963-05-26
1963-06-07

1963-07-13

1963-09-08
Onze gilde behaalt de eerste prijs in oude gildendansen op het gildenfeest te Nieuwmoer.
Optreden van onze gildedansers op het internationaal volksdansfestival van Santarem in Portugal.
Naar aanleiding van deze busreis die uiteraard door Spanje moest trekken, schreef de gilde bij pen van gildebroeder Jos Gepts een eerbiedige brief aan onze nieuwbakken koningin Fabiola (koning Boudewijn was in 1960 getrouwd). De gilde kreeg een beleefd antwoord van de secretaris van de koningin en een verontschuldiging van onze ambassadeur in Madrid.
Een fotootje van onze delegatie.
De gildendansers treden op, samen met een Schotse dansgroep, in de zaal Funkis voor de
Guldensporenviering. Hiervan is een affiche bewaard gebleven.
Deelname aan de internationale gildenfeesten te Brasschaat.
1964-07-05 Wijding en inhuldiging van de nieuwe gildenvlag.
1965-01-12
1965-1968
1965-01-29
1965-03-07
De hoofdman dient zijn ontslag in.
De koning is Janssens Roger. Hij was ook opperkoning van 1965 tot 1970.
Van Roey herkozen als hoofdman.
De gilde danst op de Grote Markt bij de inhuldiging van de nieuwe burgemeester.
1966-02-13
1966-05-05
Het gildenlokaal is in het “Gildenhuis”.
Uitreiking van de ordes door de Hoge Gilderaad der Kempen
Jos Gepts ontvangt het zilveren juweel van de orde van de papegaai. Het getuigschrift.
1966-05-12 Op een algemene vergadering wordt de nieuw gildekaart goedgekeurd.
1966-08-30


1966-11-24
In het prachtige kader van het kasteel van Vorselaar gaf de gilde een kunstvol optreden tijdens de 9° Kempische koffietafel.
Een foto.
Andrea Sterck wordt gevraagd om gildendansen aan te leren.
1967-05-20 Schietspel van de Hoge Gildenraad der Kempen (voor alle wapens) in Herentals.
A. Lefebure was kampioen bij de handboog.
Er waren 14 deelnemende schuttersgilden op deze prijskamp.
1967-06-11 tot 1967-06-24 Reis naar Portugal.
Volgende steden werden bezocht: Parijs, Angoulème, San Sebastain, Madrid, Badajoz en Santarem, het eindpunt van de reis met optreden in het openluchttheater en verblijf voor 3 dagen.
Terugkeer via Salamanca, San Sebastian, Brive-la-Gaillarde, Chartres en Parijs.
38 deelnemers.
Van deze reis is een verslag van de hand van hoofdman Jos Van Roey bewaard.
Hier vind je ook een krantenknipsel.
1967-07-15 Deelname aan de volksdansfeesten te Schoten.
1967-09-09 TV-uitzending over het optreden van onze gilde op de parkeerplaats van het Brouwershuis.
1967-09-23 Uitstap naar Namen en optreden in een kring voor een Tiroler-avond ter gelegenheid van het Nationaal Congres van de hout- en bouwfederatie.
1967-10-07/08 Reis naar Grevenbroich bij Düsseldorf.
Deelname aan de feesten ter gelegenheid van de "Tag der Vertriebenen".
1967-12-22 Kerstfeest met mis, ontbijt, dans en zang.
1968-02-17/18 Naamfeest van onzee patroonheilige
Op zaterdag om 19.30 uur Eucharistieviering ; om 21.00 uur gezellig samenzijn in de bovenzaal van het Gildenhuis, dit tot 02.00 uur!
Op zondagmiddag feestmaal. Op het menu: roomsoep, koniginnehapje, ossetong met campernoelies, gebak en koffie.
Gevolgd door de statutaire vergadering.
De gilde telt 59 leden.
Voorlezing van verslag 1967 door de griffier A. Slegers.
1968-02-17 Gezellig samenzijn van de gildeleden, georganiseerd in de bovenzaal van het gildenhuis op de markt.
1968-06-02/03 Uitstap Laroche en Ardenne.
Tweedaagse uitstap naar Rendeux met bezoek aan de merkwaardigheden van de streek.
1968-07-21 Gildenfeesten in Kasterlee.
Herentals komt sterk uit de verf met een derde prijs voor "schoon inkomen", eerste prijs voor vendelen, dansen en "nieuwe breuken".
1968-08-17 Ontvangen van het gemeentebestuur een herinneringsgeschenk voor het behalen van de gouden medaille en diploma met hoogste onderscheiding op de “Dag van de Vlaamse Volkskunst”.
Ontvangst op het stadhuis door het voltallige schepencollege.
1968-08-21
tot 08-29
Reis Brive La Gaillarde
Negendaagse reis in verbroedering met de gilde-gastheer "La Bourrée Limousine".
1969-03-15 Koningsschieting.
Griffier Albert Slegers wordt koning.
In "De Knaap" nummer 13 van 1969 verscheen een artikel over de gilde en haar nieuwe koning.
1969 Huldiging van de nieuwe koning Albert Slegers. Een aantal foto's zijn bewaard van zijn huldiging en je kan die bekijken in volgende fotoreportage.
1969-06-07 Handboogschieting
Vindt plaats op de terreinen van Sefa Sport aan de Koelaak. 15 ploegen treden aan.
Dit evenement bracht 6000 frs in de gildekas.
1969-07-15
tot 07-29
Reis
De gilde gaat op reis naar Zagreb met 43 deelnemers.
Men vertrekt op 15 juli met de trein naar Munchen. Men komt terug op 29 juli.
De financiële afrekening van deze reis zal voor veel heibel en laster in de gilde zorgen.               ° ° ° ° ° 
De 70-er jaren

1970-01-31
en 02-01
Patroonsfeest
De gilde telt 66 leden.
1970-04-25 Er wordt voor het eerst gesproken van het gildenlied.
1970-06-14 De gilde richt een handboogschieting in op de terreinen van F.C. Herentals.
Van dit evenement is een mooie affiche bewaard.
1970-06-21 Landjuweel te Nieuwmoer
Het negende landjuweel werd door onze gilde gewonnen met 466 punten op 540; deelname van 54 gilden.
Eerste plaatsen voor "schoon inkomen", vendelen, koningsbreuk en registers.
Je vindt hier het voorblad van het programmaboekje van dit evenement.
1970-07-02 Uitstap Herznaurach
Reis van de gilde naar de Europeade te Herzenaurach in Duitsland
1970-08-24 Ontslag van Jos Van Roey als hoofdman. Hij motiveert zijn pijnlijk ontslag met de gezondheidsperikelen van zijn vrouw en vooral met naijver en gebrek aan vertrouwen in de gilde.
1970-10-12
1970-11-23
Dansleiding Andrea Sterck en Rafke Goetelen.
Ontslag Karel Demeulemeester als voorzitter.
1971-02-08
1971-07-05
1971-07-08
1971-11-10
1971-12-04
1971-12-06
1971-12-20
Uitsluiting van Huymans en Konings
Mejuffrouw Janssens uit Wechelderzande aangenomen als muzikante harmonica.
Aanvraag tot het bekomen van een gildenlokaal op het begijnhof.
Inventaris opgemaakt van het gildenbezit en getekend door het bestuur.
De Sint-Sebastiaansgilde van Herentals wordt geschrapt als lid van de Hoge Gildenraad.
Er is voor ’t eerst sprake van gildenpopjes maken.
Jos Gepts muzikant in de gilde.
1972-05-03
1972-05-25
1972-06-07
1972-08-12
Beëdiging van Rik Van Dyck, toekomstig keizer.
Het gildenlokaal is voorlopig in het “Brouwershuis” wegens verbouwingen aan het “Gildenhuis”
Koningsschieting. Rik Van Dijck wordt koning.
De schrapping als lid van de Hoge Gildenraad wordt vernietigd.
1973
1973-06-21
Vijf zusters vormen het feestcomité van de gilde. De gilde telt 66 leden.
Algemene vergadering in het Gildenhuis met beëdiging van Kris Van den Driessche.
1974-01-10

1974-01-19/20
1974-04-26
1974-04-26

1974-05-18

1974-06-8/9
1974-06-30


1974-07-07
1974-07-17

1974-07-13

1974-07-27/28
1974-07-301974-10-06
Algemene vergadering met 46 deelnemers. Oud hoofdman Jos Van Roey wordt benoemd tot Ere-hoofdman.
Patroonsfeest. De gilde telt 67 leden. Ter afsluiting wordt opgetreden in het Sint-Anna rusthuis.
Overlijden van burgemeester Henri Van Doninck.
Paasfeest in zaal Echo; 33 aanwezigen. Albert Smout maakt een smalfilm over de mis en gezellig samenzijn.
Schietspel te Herentals. In dit seizoen was Herentals tweede ploeg in het eindklassement van de Verbroedering. Frans Vandendriessche behaalde de derde plaats in het klassement van de schutters
Gildefeesten te Wildert(Essen)
De gilde stapt mee op in de stoet in Berlaimont, een Noord-Franse gemeente van ongeveer 3500 inwoners aan de Samber bij Maubeuge in het kader van het jaarlijkse feest "Le Bouzouc". Bouzouc is een lokale draak.
De gilde stapt mee op in de stoet in Douai(FR)
De gilde organiseert een Internationale Folkloristische Dansavond in het Sint-Jozefscollege.
Optreden van een Bulgaarse dansgroep "Athanas Mantchev".
De gilde neemt deel aan het Internationaal Volksdansfestival in Schoten ingericht door vzw. Kempense Volkskulturele Dagen.
Gildefeesten te Lichtaart.
Start van de veertiendaagse gildereis naar Frankrijk (30 juli-13 augustus). De reis gaat via Parijs naar Poitiers(overnachting) naar het reisdoel Oloron Sainte Marie in de Pyreneeën. Uitstappen naar Biarritz, Lourdes, Rodez en bezienswaardigheden in de streek. De gilde treedt in Oloron op in het "Festival des Pyrenees" en verder op het "Festival du Rouergue" in Rodez. 41 deelnemers.
Onze gilde neemt haar intrek in het begijnhofhuisje nummer 12. Het is dankzij de secretaris van de C.O.O. dat het begijnhofhuisje ons huidig gildenlokaal is.
1975-01-18/19


1975-04-06
1975-05-01
1975-05-05
1975-05-24
1975-05-25
1975-06-28/29

Patroonsfeest in het Gildenhuis ; dansoptreden in Sint-Anna rusthuis ; afsluiting met koffietafel in "De Zalm".
De gilde telt 61 leden.
Optreden aan De brink voor het TV progrmma "Beentje buiten"
Dansoptreden aan De Brink naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van scouts Antwerpen.
Uitstap naar zustergemeente Ijsselstein.
Schieting Verbroedering te Herentals op Dikberd.
Koningsschieting op Dikberd.
Gildenfeest-Landjuweel te Herentals ingericht door onze gilde.
Er waren 54 deelnemende gilden en 4 muziekkorpsen aanwezig op dit groots gebeuren.
1976-01-24/251976-04-15
1976-05-08

1976-06-09
1976-06-20

1976-06-26/27

1976-09-19/27

1976-10-31

1976-12-31
Patroonsfeest.
92 aanwezigen op dit geslaagde feest.
Beëdiging van Jos Geukens en Hans Torfs. Na de statutaire vergadering trok de gilde naar het rusthuis alvorens te eindigen met een koffietafel bij gildezuster Maria Verhaegen in "De Zalm".
Overlijden van ere-hoofdman Jos van Roey. Je vindt hier meer informatie over de begrafenis.
De gilde neemt deel aan de feestnamiidag ingericht dor de Provincie Antwerpen in het sportpaleis ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het bewind van Koning Boudewijn.
Het voltallig bestuur neemt ontslag uit onvrede over de sfeer in de gilde.
De gilde neemt deel via optocht en dans aan een feest in Aniche.
Aniche is een gemeente in de Noord-Franse mijnstreek, nabij Douai.
Gildefeest te Tongerlo.
Herentals behaalt de eerste prijs in de handboog met 1415 punten en 24 rozen.
Quinzaine du Folklore in Ellezelles.
De gilde neemt deel via optocht en dans aan dit gebeuren in de Henegouwse gemeente.
Koningschieting op 't Wipke.
Willy Claes (niet die van Hasselt) wordt de nieuwe koning. José Soete werd koningin.
Kerstfeest in zaal Echo
1977-01-07

1977-01-22/23

1977-02-03
1977-02-14

1977-05-07
1977-05-08
1977-05-22
1977-05-27/29
1977-06-05
1977-06-25/26
1977-07-04
1977-07-09
1977-09-13

1977-12-30
Hoofdman Janssens Roger neemt ontslag.
Els Janssens neemt ontslag als dansleidster. Nieuwe dansleidster Rafke Goetelen.
Patroonsfeest.
Vindt plaats in zaal Echo. Eugeen Sprengers wordt de nieuwe hoofdman.
De koning neemt ontslag en Van Dijck wordt dienstdoende koning gestemd zonder nieuwe schieting.
Pas gepensioneerd lid Jos Gepts wordt benoemd tot Gildeknaap.
De toespraak van hoofdman Lefebure is bewaard.
De gilde neemt deel aan een MILAC avond in de Sint-Antoniuszaal.
De gilde neemt deel aan de Molenfeesten te Geel Larum.
De gilde neemt deel aan de keizerfeesten in Olen.
De gilde stapt op in de processie in het begijnhof.
Groot Kempens Gildefeest in Schoten.
De Gilde is present op de bevrijdingsfeesten in Antwerpen.
De Gilde is present op de 10° Vlaamse dag te Schoten.
De schutters hebben een nieuw oefenlokaal bij koning Rik Van Dyck op de Molekens, zaal Heba. Voordien oefenden de schutters te Noorderwijk in het lokaal van de Noorderwijkse schuttersgilde.
Kerstfeest in "De Schuur" te Noorderwijk
1978-04-23
1978-04-28/29
1978-06-06 tot
06-09
1978-06-17
1978-06-24/25
Lefebure Albert ontvangt de Gouden Papegaai.
Gildefeest in Wuustwezel naar aanleiding van jubilea van de gilden van deze gemeente.
Vierdaagse reis naar Normandië

Schietspel Verbroedering te Herentals op het terrein van Sefa aan de Koulaak.
Gildenfeest van de Hoge Gildenraad Kempen te Schilde.


1979-01-21/22

1979-05-27
1979-05-19/20

1979-06-17
1979-07-01
1979-12-28
Patroonsfeest; werd afgesloten in "De Zalm" met koffie en broodjes. In 1979 bestaat de gilde575 jaar maar de raad heeft beslist dit niet met grootse feesten te vieren. De gilde telt 80 leden.
De gilde neemt deel aan de schietwedstrijd van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden te Peer
Gildefeesten te Kalmthout. De gilde behaalt de eerste prijs bij handboogschieting en de vierde prijs met het schoon inkomen.
De gilde neemt deel aan de jaarlijkse processie op het begijnhof.
Schietspel van de verbroedering te Herentals op het voetbalterrein van F.C. SEFA in de Koulaakstraat.
Kerstfeest in "De Schuur" in Noorderwijk.
1980

februari 3
april 20
april 26
mei 15
juni 15
juni 19
juli 10
september 14

oktober 16
december 6-21

december 19
Patroonsfeest
Paasfeest in de gildekamer op het Begijnhof
Lefebure Albert neemt ontslag als hoofdman om persoonlijke beweegredenen.
Schietspel te Herentals op Hemelvaartdag op de terreinen van SEFA.
De gilde is present op de gildedag te Turnhout georganiseerd door de stad Turnhout.
Algemene vergadering in het gildehuis op de Grote Markt
Eerste avondwandeling van de gilde tijdens de zomermaanden; 22 deelnemers.
De gilde is vertegenwoordigd, als enige Vlaamse gilde, op de viering van het gouden jubileum van de Sint-Antonius Abt gilde in Deurne(NL)
Gildenbal in zaal Odeon in de Nieuwstraat was geen succes.
Tentoonstelling van foto's, miniatuurtje en aquarellen in de gildekamer door Eric Smets, Kris De Pillecijn en Stien Müller.
Kerstfeest in de Sassenhoeve.

               ° ° ° ° ° 
1981

januari 17/18
februari 2
februari 22
maart 21
maart 26
Patroonsfeest; de verkiezing van een nieuwe hoofdman gaat niet door;
Overlijden van vaandeldrager Van de Water Gerard, 69 jaar oud.
Onze gilde danst in zaal Nieuwland voor jubilerende kloosterzusters.
Gildencongres te Goirle.
Algemene vergadering in de bovenzaal van "De Boerderij". Armand Van Mol wordt gekozen als nieuwe hoofdman.
mei 16 Koningsschieting op "De Boerderij" ; Rik Van Dyck is voor de tweede opeenvolgende maal koning.
Het schietspel was een voortzetting van de schieting van 1 mei die, na weigering van de eer door Roger Salgarollo, geen koning opleverde.
Enkele foto's :  foto_01 ;  foto_02 ;  foto_03  
Er werd aan de boerderij ook een groepsfoto genomen.
juni 14
juni 27/28
juli 19/20
september 12/13

september 19
oktober 10

december 19
december 28
De gilde neemt deel aan de jaarlijkse processie op het Begijnhof.
Gildenfeest van de Hoge Gildenraad Kempen te Rijkevorsel.
Tweedaagse reis naar Gouda waar een rondvaart werd gemaakt op de Reeuwijkse plassen.
De gilde heeft een mooie stand op de eerste Herentalse Info-beurs in De Vossenberg.
Een fotootje van de stand.
De gilde is present op de Herentalse week in Ijsselstein.
De gilde danst in De Zeggehoeve ; te slecht weer om buiten te dansen.
Van dit optreden verscheen een artikel in Het Kempenland. Kerstfeest
Overlijden Marcel Huygen.

               ° ° ° ° ° 
1982

jan/feb
maart 01
maart 29
mei 2

juli 28
september 05
oktober 05
Ernstig incident bij de begrafenis van Marcel Huygen. Met gevolgen.
Bijzondere raadsvergadering die eigenlijk om de uitspraak van een vonnis gehouden wordt.
Overlijden van Verhaert Louis.
De gilde gaat op bedevaart naar Scherpenheuvel.
Een fotootje van de gilde in de kerk.
Overlijden van Victor Heymans.
Groot bosfeest; hiervan is een groepsfoto bewaard.
Vanaf nu oefenen de schutters in het Blosocentrum.

               ° ° ° ° ° 
1983

januari 16
maart 17
xxx
mei 01
oktober
oktober 06 oktober 30
Internationale volksdanscontactdag te Antwerpen.
Overlijden van De Wyndt Marcel.
Goetelen Rafke ontvangt de gouden medaille van verdienste “Orde van Trouw.
Mols Edmond ontvangt de Zilveren Papegaai.
Boeckx Bertha en Van de Water Wiske ontvangen de zilveren medaille “Orde van Trouw”.
Het nieuwe danslokaal is het “Brouwershuis”, voordien “De Boerderij” en het Gildenhuis.
De gilde is present op de boerenkrijgherdenking.
Een foto van de toespraak door Jos Gepts.

               ° ° ° ° ° 
1984

mei 01mei 12
Koningsschieting te Herentals op het Bloso. Van Dyck Rik is voor de derde opeenvolgende maal koning. Hij wordt dus keizer.
Een kleine fotoreportage en enkele persknipsels ; met dank aan Albert Van Dyck, zoon van de keizer, ook voor de informatie over de huldiging op het stadhuis..
Huldiging van de nieuwe keizer met ontvangst op het stadshuis. Enkele foto's en een persknipsel.


               ° ° ° ° ° 
1985

januari 27 Patroonsfeest waarvan een groot aantal dia'szijn bewaard.
Mitteke Breugelmans wordt gildenmoeder.
De gildenkapelaan is pater Louis Broeckx.
februari 04
maart 09
mei 05
juni 09
oktober 06
Overlijden van Jozef Helsen.
Van Grieken Jos en Vermeerbergen August ontvangen de Zilveren Papegaai.
Onthulling van het uithangbord aan de gildekamer.
Deelname aan de sacramentsprocessie van Sint-Waldertrudis.
Overlijden van Demeulemeester Karel.

               ° ° ° ° ° 
1988

april 17 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd.
mei 15 Bedevaart naar Scherpenheuvel.
mei 29 De gilde neemt voor de eerste keer deel aan de processie van de car d'or in Mons. Dit naar aanleiding van de verjaardag van het overlijden van de Heilige Waldetrudis 1300 jaar geleden.
Een tweetal foto's van het gebeuren. Op foto_1 herken je, naast enkele Waalse politiekers, prins Albert en prinses Paola.
  foto_1   ;  foto_2  ;  foto_3;  foto_4

               ° ° ° ° ° 
1991

januari 19 Patroonsfeest.
Bijwonen van de H. Mis in de begijnhofkerk .
Daarna keuzevergadering met boning van 4 aspirant-leden.
Er verscheen een artikel in de plaatselijke pers.
januari 27 Statutaire vergadering
Aanstelling van Louis Verhaert als luitenant, Albert Smouts als 2de deken en Frans van den Eynden als ouderman.
Beëdiging van Emiel Boons, Yvonne Van Kerckhoven, Gerda Van den Heuvel en Achiel Witvrouwen.
De hoofdman Armand van Mol werd gehuldigd voor zijn 10 jarig bewind.
februari 20 Overlijden van Emiel Boons, pas in januari beëdigd..
mei 26 De gilde neemt voor de tweede maal deel aan de processie van de car d'or in Mons. Kardinaal Danneels is voor de eerste keer present. Het voorblad van de programmabrochure en het inlegblaadje met de tekst over de gilde.
juli 13 Bij slecht weer wordt de schietstand in de tuin van het begijnhof ingehuldigd. De gildezusters mogen deelnemen aan het schieten en de beker wordt gewonnen door Angèle Geerts.
Wij hebben nu een eigen schietstand, die er in de eerste plaats gekomen  is op aandringen van gildekoning Louis Van den Broeck en dankzij het werk van al onze schutters.

               ° ° ° ° ° 
1992

april 25
april 26
juni 09
juni 14
september 06
september 13
september 19
november 22
december 01
Propagandaschieting in onze gilde.
Schietspel van de Verbroedering te Herentals.
Onze gilde bezoekt de “Patenstadt Alpen a/d Rhein”.
Zusterdag.
Gildenfeest Hoge Gildenraad Kempen te Brecht.
Opendeurdag bij de gilde ter gelegenheid van Open Monumentendag.
Bezoek van KWB Vorselaar aan onze gilde.
Een afvaardiging gaat naar de feestelijke vlagwijding te Poppel.
Overlijden van Mathilde Hasendonckx, eregildenmoeder.

               ° ° ° ° ° 
1993

januari Patroonsfeest en statutaire vergadering. Pater Kristiaan wordt beëdigd. Enkele dia's. (Een pintje kostte toen 30 F)
februari 24 Ontvangst van het officiële brevet “Koninklijke Gilde” in het provinciehuis te Antwerpen met gouverneur A. Kinsbergen.
april 03 Gildencongres te Hoogstraten
april 24 Schietspel Verbroedering in Herentals op terrein Sefa aan Koulaak.
mei 09 De gilde gaat op bedevaart naar Scherpenheuvel.
mei 14 Receptie op het stadhuis(Lakenhal) ter gelegenheid van het ontvangen van het predicaat
"Koninklijke Gilde”.
juni 05
juni 13
juni 26/27
juli 03
september 12
oktober 03
november 06
december 18/19
Koningsschieting: voor de tweede opeenvolgende maal is Louis Van de Broeck koning.
Zusterkensdag.
Gildenfeest Hoge Gildenraad Kempen te Sint-Lenaarts.
Overlijden van Etienne Huysmans, echtgenoot van Iris Gevenois.
Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
Verhaegen Maria ontvangt de Orde van Trouw.
De gilde bezoekt het provinciehuis te Antwerpen.
De gilde neemt deel aan "Kunstcentrum 93”.


               ° ° ° ° ° 
1994

maart 04 Kaartprijskamp in de gildenkamer.
april 24 Schietspel Verbroedering te Herentals
mei 07 Optreden van de gildendansers in de Rijksmiddelbare school te Herentals.
mei 15 Bedevaart naar Scherpenheuvel. (dertiende maal)
mei 23 Zusterkensdag.      
juni 05 Deelname aan de processie op het begijnhof.
juni 25/26 Deelname aan de gildenfeesten Hoge Gildenraad Kempen te Olen.
september 11 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
oktober 02 Monique Peeters ontvangt de Orde van Trouw.
december 10 Kerstfeest in de gildenkamer.
december 17 Officiële huldiging van de gildenboogschutters door het stadsbestuur van Herentals. De schutters behaalden de eerste prijs in de schietwedstrijden ingericht door de Verbroedering van gilden uit Midden-en Zuiderkempen. Algemene eerste: Louis Van den Broeck.

               ° ° ° ° ° 
1995

februari 26
Viering van hoofdman Armand Van Mol en hoofdvrouw Maria De Busser voor hun 50-jarig
huwelijksjubileum.
april 07 Viering gildenprins Louis Van den Broeck (tweemaal na elkaar).
april 30 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd ; 90 schutters
mei 14 Bedevaart naar Scherpenheuvel ; 60 personen, gildenleden en visueel gehandicapten.
juni 05 Zusterkensdag in de gildenkamer-tuin ; barbeque.
juni 17 Onze gilde gaat naar IJsselstein voor de “Herentalsdag”.
juni 18 Deelname aan de processie op het begijnhof.
juni 24/25 Deelname aan het landjuweel te Loenhout. Schietspel ; optocht en dansen.
Voor het "schoon inkomen" behaalden we slechts de 64° plaats op 68 deelnemende gilden.
oktober Optocht en dansoptreden op de Grote Markt n.a.v. de inhuldiging van de nieuwe
burgemeester.
november 12 Onze gilde op de jaarmarkt te Olen met maar liefst 30 leden.
november 28 Overlijden van gildenkeizer Rik van Dyck. De gilde woont op 30 november de begrafenis bij.

               ° ° ° ° ° 
1996

april 12 Paasfeest en Prinsenviering ; prins Michel Van Gorp.
april 28 Schietspel Verbroedering te Herentals op Dikberd ; 97 schutters.
mei 5 Orde van de Papegaai te Hoogstraten: zilveren papegaai voor Armand Van Mol 15 jaar
hoofdman; zilveren papegaai voor Jos Gepts 35 jaar gildenlid.
Een artikeltje uit het Kempenland.
mei 12 Bedevaart Scherpenheuvel.
mei 27 Zusterkensdag ; BBQ.
juni 09 Sacramenstprocessie Begijnhof.
juni 09 Koningsschieting;
Vindt plaats op het Bloso.
Louis Van den Broeck schiet zich voor de derde keer op rij tot koning en wordt dus keizer.
Enkele foto's van deze schieting vind je hier.
juni 30 Deelname aan het gildenfeest te Westerlo.
augustus 10 Viering 25 jaar Verbroedering van gilden uit Midden- en Zuiderkempen.
september 08 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
oktober 04 Prijsuitreiking handboog: eerste ploeg Herentals.
oktober 05 Viering van gildenkeizer Louis Van den Broeck door het stadsbestuur in het Administratief
Centrum. De gilde komt om 13.30 uur samen in de gildekamer en trekt dan in stoet naar het
A/C waar om 14.00 uur de receptie begint.
Enkele foto's.

               ° ° ° ° ° 
1997

januari 18 Patroonsfeest en keuzevergadering.
februari 09 Vlaggenwijding.
Nieuwe vlag naar origineel ontwerp van Annelie Müller.
De eucharistieviering heeft plaats om 10.30 uur in de Sint-Waldetrudiskerk.
Daarna om 12.00 uur receptie in de lakenhal.
Door tussenkomst van René Ceulemans schenkt het weekblad “Dag Allemaal” 5000 Bfr voor de nieuwe gildenvlag
Enkele foto's
februari 15 Dansoptreden te Zandhoven Hooidonk ; 16 gildenleden + 15 van gilde van Gierle.
april 19 Afvaardiging naar gildencongres te Goirle-Nederland.
april 27 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd.
juni 01 Deelname aan de sacramentsprocessie op het begijnhof. Enkele foto's.
juni 08 Bedevaart Scherpenheuvel.
juni 28/29 Gildenfeest Hoge Gildenraad Kempen te Merksplas.
september 14 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
september 25 Begrafenis van dansleidster Rafke Goetelen te Turnhout.
oktober 03 Prijsuitreiking handboog: eerste ploeg Herentals. Algemeen eerste Louis Van den Broeck
oktober 19 Daguitstap naar Tongeren ; 42 deelnemers..
november 06 Begrafenis van Maria (Mitteke) Breugelmans, gildenmoeder. (overleden op 30 oktober)

               ° ° ° ° ° 
1998

januari 17/18 Patroonsfeest en statutaire vergadering. Enkele foto's
februari 21 Begrafenis van Agnes Elewaut, gewezen hoofdvrouw, echtgenote van Albert Lefebure..
februari 27 Begrafenis van Christiane Leys, gildenzuster.
april 11 Etentje in de gildenkamer met de gasten uit Cosne-sur-Loire : dansoptreden en demo
boogschieten. Enkele foto's
april 26 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd.
mei 03 Bedevaart naar Scherpenheuvel.
juni 13 Begrafenis van Albert Lefebure, gewezen hoofdman.
juni 14 Deelname aan de sacramentsprocessie op het begijnhof.
juni 27/28 Gildenfeest Hoge Gildenraad Kempen te Oostmalle.
juli 18 Huwelijk van gildenleden Kurt van Looy en Ingrid De Jaeghere in de begijnhofkerk.
september 13 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
september 11-20  Herdenking van 200 jaar Boerenkrijg in Herentals.
september 30 Begrafenis van Charel Breugelmans, gildenbroer te Heultje.
november 15 Deelname aan Olense jaarmarkt.
oktober 02 Prijsuitreiking handboog te Voortkapel : eerste ploeg Herentals.
december 03 Ontvangst door stadsbestuur met delegatie uit Roemenië.
december 12 Kerstfeest in gildenkamer.

               ° ° ° ° ° 
1999

februari 13 Begrafenis Rosa De Peuter in de kerk van de nieuwe parochie ; overleden op 9 februari, zilveren ereteken Orde van Trouw, 35 jaar gildenlid.
april 09 Paasfeest en viering gildenprins Louis Van den Broeck.
april 30 Schietspel Verbroedering te Herentals op Dikberd.
mei 09 Bedevaart Scherpenheuvel.
mei 09 Orde van de Papegaai te Hoogstraten: gouden papegaai voor keizer Louis Van den Broeck.
mei 30 Deelname aan de processie van Le Car d'Or te Mons met 32 deelnemers. Fotoreportage (met dank aan Dominique Dister)
juni 06 Deelname aan de sacramentsprocessie op het begijnhof. De Postiljon publiceerde een verslag.
juni 13 Koningsschieting
Nieuwe koning is Marc Dankers.
Fotoreportage en artikel uit De Postiljon.
juni 19 Begrafenis van Jos Gepts, ouderman en ere-archivaris. Bidprentje
juni 27 Deelname gildenfeest te Nieuwmoer
juli 12-15 Reis van de gilde naar Cosne-sur-Loire, Frankrijk; jumelage. 43 deelnemers waarvan 40
gildenleden. Fotoreportage en ook een verslag door onze griffier Jo Moons
september 02 Begrafenis Frans Hasendonckx, ouderman en gewezen gildendeken.
sepember 12 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag
oktober 01 Prijsuitreiking handboog: eerste ploeg Herentals. Algemeen eerste Louis Van den Broeck
oktober 16 Begrafenis Maria Verhaegen of Maria van de Zalm, zilveren ereteken Orde van Trouw, 35
jaar gildenlid.
november 06 Overhandiging van de zilveren keizersbreuk aan de gildenkeizer in de Lakenhal.
Fotoreportage
november 14 Deelname aan Olense jaarmarkt
december 11 Kerstfeest in de gildenkamer.

               ° ° ° ° °