Kronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen


Je kan direct naar het gewenste jaar kijken door te klikken op een van onderstaande verwijzingen.
je komt dan ergens in het gewenste jaar terecht.

2018    2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010   

2009    2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000    
>
De Prehistorie
1388 Bij de belegering van het kasteel van Gaasbeek waren er schutters van Herentals, maar was het wel de handbooggilde van Sint-Sebastiaan ?
1404 Ontstaan van de Aloude Sint-Sebastiaansgilde van Herentals.
1428
1466-07-09
Deelname aan een haagspel te Lier.
Onze gilde heeft een eigen altaar in de Sint-Waldetrudiskerk.
1521-28-04&
1509
1534
1542-16-05
1560

1562-12-05
1597-23-01
Landjuweel te Herentals.
De Sint-Sebastiaansgilde neemt deel aan het landjuweel te Antwerpen.Onze schutters uitgenodigd te Leuven.
De gilde mag maar 28 leden tellen.
Onze gilde behaalt de eerste prijs van het “schoon inkomen” te Lier. Jasper Schets, heer
van Grobbendonk, is deken.
Deelname aan het landjuweel te Lier.
Onze gilde heeft in de omgeving van Herentals gevochten tegen de Spanjaarden.
1787
1791-17-03
1796

1798-31-08
De gilde heeft een nieuw vaandel.
De gilde wordt opgeheven door de vreemde overheersers.
De handbooggilde van Herentals trekt met oude geschriften, die niemand nog kon lezen, naar de abdij
van Tongerlo. Daar ontdekt men dat het de “Charta Gildae Herendaliensis” van onze gilde is.
De archieven en kostbaarheden van de gilde worden afgeleverd bij het “Municipal”.
1854-56

1866-22/29-12
1867-26-01

1867
Geruime tijd voor deze beide jaren moet de Sint-Sebastiaansgilde heropgericht zijn, want in één van deze jaren werd ze weer ontbonden.
Heroprichting van onze gilde.
De heropgerichte gilde heeft het feest van haar patroonheilige gevierd met een mis die om 8 uur opgedragen werd en waar de broers in stoet naartoe trokken met trommel en vaandel op kop.
Het gildenlokaal is “De Kreeft” op de Grote Markt. De waard, Jos Moorkens, is koning.
1868-26-09

1873-14-06
1879-26-04
1879-03-05
Prijsschieting bij de Sint-Sebastiaansgilde in de tuin van de herberg “Fonteine”.
De beste schutters: Fr. Moorkens, Fr. Fierens en Arn. Moorkens.
Koningsschieting; de koning is August De Backer.
Wij hebben weer een nieuw vaandel.
Inhaling van het nieuwe vaandel.
1889 De Sint-Sebastiaansgilde maakt de lijst met leden over aan de stad Turnhout ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten van de Brabantse Omwenteling.
1890-15-06 Er is een nieuwe keizer in de gilde; het is Karel Driesen.
Het gildenlokaal is in de “Hertog” in de Zandstraat.
1901
1902-20-07
1902-03-08
1903
1904
Schatbewaarder is Jos Dom.
Onze gilde is actief op een groots vaderlands feest te Herentals.
De Sint-Sebastiaansgilde is in het “bestendig feestcomité” van Herentals.
Bestuurder van de gilde is Lemmens.
Uitstap naar Herenthout. De “tamboer” wordt 0,05 frank betaald.
1905
1906-21-07
1908
1909
Uitstap naar Westerlo.
Een feest met 60 man; onkosten 1,30 fr. per persoon.
De gilde neemt deel aan de begrafenis van Graaf de Merode.
De trommelaar ontvangt 1,60 fr. voor trommelen bij de begrafenis van een gildenlid.
1910
1913-25-01
1917
1919
1920
1936
Penningmeester is Driesen.
Koningsfeest bij Van Snick.
Ondanks de oorlog was er dit jaar een uitgave van 174,50 fr.
Elk gildenlid moet 26,90 fr. betalen als achterstand voor de voorbije oorlogsjaren.
Overlijden van gildenleden Joseph Van Sande en René Dries.
Daems is de nieuwe keizer.
1939-06-08 Wederoprichting van de Sint-Sebastiaansgilde tijdens het Derde Kempisch Landjuweel te Herentals.
De konings- en prijsschietingen gingen door op de staande wip in de Sint-Waldetrudisstraat.
Om halfzes volgde nog prijskampen voor het gildedansen (vijf gilden), het roffelen (vijf gilden) en het vendelen (drie gilden).
1948-27-03 Het stadsbestuur van Herentals geeft ons een officieel ontvangstbewijs voor een perkament waarop het reglement van de handbooggilde Sint-Sebastiaan van 1551 staat; opgerold op een eiken stok en gesloten in een openslaande eiken buis. Het bevindt zich in het stadsarchief.
1950
1950-1956
1950-15-06
Hoofdman Edmond Mol
Griffier Jules Müller
Eerste dansherhaling in lokaal “De Spiegel”.
1950-27-06 Juul Van den Bosch secretaris, doet een voorstel om de Sint-Sebastiaansgilde terug op te
richten.
1950-08-08 Eerste gildenlokaal “De Spiegel”.
1950-02-12 Eerste koningsschieting; Jan Van de Water is koning van 1950 tot 1953.
Keuze van een vast bestuur.
1950-1955   Gildendekens Ooms Louis en Peeters Alfons.
1952 Oprichting van de Hoge Gildenraad der Kempen.
1953-1956 De koning is Verstraeten Georges
1954
1954-11-07
1955-1959
1956-1960
1956-1963
1957
1957-1966
1959-20-04
Er zijn 24 dansers in onze gilde.
De Sint-Sebastiaansgilde van Herentals bestaat 550 jaar.
Gildedeken Van Thielen Frans.
De koning is Pellegrini Hilaire.
Gildedeken Verstraeten Georges.
Dansleidster is Schyvens Maria.
Penningmeester Van Goylen Frans.
Voorlopig muzikant Van Camp.

° ° ° ° ° °
De 60-er jaren

1960-1961
  
1961-10-06
1963-26-05  
Hoofdman Jos Van Roey (stadsontvanger), schenkt brandglas in Lakenhal en grote plaat op
kazuifel.
Koningsschieting.
Onze gilde behaalt de eerste prijs in oude gildendansen op het gildenfeest te Nieuwmoer.
1963-06-07 Optreden van onze gildedansers op het internationaal volksdansfestival van Santarem in Portugal.
Naar aanleiding van deze busreis die uiteraard door Spanje moest trekken, schreef de gilde bij pen van gildebroeder Jos Gepts een eerbiedige brief aan onze nieuwbakken koningin Fabiola (koning Boudewijn was in 1960 getrouwd). De gilde kreeg een beleefd antwoord van de secretaris van de koningin en een verontschuldigingvan onze ambassadeur in Madrid.
Een fotootje van onze delegatie.
1963-07-13

1963-08-09 
1964-05-07  
1965-12-01  
1965-1968
1965-29-01
1965-07-03
1966-13-02
De gildendansers treden op, samen met een Schotse dansgroep, in de zaal Funkis voor de
Guldensporenviering. Hiervan is een affiche bewaard gebleven.
Deelname aan de internationale gildenfeesten te Brasschaat.
Wijding en inhuldiging van de nieuwe gildenvlag.
De hoofdman dient zijn ontslag in.
De koning is Janssens Roger. Hij was ook opperkoning van 1965 tot 1970.
Van Roey herkozen als hoofdman.
De gilde danst op de Grote Markt bij de inhuldiging van de nieuwe burgemeester.
Het gildenlokaal is in het “Gildenhuis”.
1966-30-08 In het prachtige kader van het kasteel van Vorselaar gaf de gilde een kunstvol optreden tijdens de 9° Kempische koffietafel.
Eenfoto.
1966-24-11 Andrea Sterck wordt gevraagd om gildendansen aan te leren.
1967-05-20 Schietspel van de Hoge Gildenraad der Kempen (voor alle wapens) in Herentals.
A. Lefebure was kampioen bij de handboog.
1967-11-09 TV-uitzending over het optreden van onze gilde.
1968-02-08 Ontvangen van het gemeentebestuur een herinneringsgeschenk voor het behalen van de gouden medaille en diploma met hoogste onderscheiding op de “Dag van de Vlaamse Volkskunst”.
1968-07-21 Gildenfeesten in Kasterlee. Herentals komt sterk uit de verf met een derde prijs voor "schoon inkomen", eerste prijs voor vendelen, dansen en "nieuwe breuken".
1969-03-15 Koningsschieting.
Grifiier Albert Slegers wordt koning.
In "De Knaap" nummer 13 van 1969 verscheen een artikel over de gilde en haar nieuwe koning.
1969 Huldiging van de nieuwe koning Albert Slegers. Een aantal foto's zijn bewaard van zijn huldiging en je kan die bekijken in volgende fotoreportage.
1969 Reis
De gilde gaat op reis naar Zagreb met 43 deelnemers.
Men vertrekt op 15 juli met de trein naar Munchen. Men komt terug op 29 juli.
De financiële afrekening van deze reis zal voor veel heibel en laster in de gilde zorgen.


° ° ° ° ° °
De 70-er jaren

1970-25-04
1970-24-08
1970-12-10
1970-23-11
Er wordt voor het eerst gesproken van het gildenlied.
Ontslag van Jos Van Roey als hoofdman. Hij motiveert zijn pijnlijk ontslag met de gezondheidsperikelen van zijn vrouw en vooral met naijver en gebrek aan vertrouwen in de gilde.
Dansleiding Andrea Sterck en Rafke Goetelen.
Ontslag Karel Demeulemeester als voorzitter.
1970 juni
1970 juli
De gilde wint het 9° Kempisch Landjuweel met 466 op 540 punten in een wedstrijd met 54 gilden.
Reis van de gilde naar de Europeade te Herzenaurach in Duitsland.
1971-08-02
1971-05-07
1971-08-07
1971-10-11
1971-04-12
1971-06-12
1971-12-20
1972-05-03
1972-06-07
1972-08-12
1972-05-25
1973
1973-06-21
Uitsluiting van Huymans en Konings
Mejuffrouw Janssens uit Wechelderzande aangenomen als muzikante harmonica.
Aanvraag tot het bekomen van een gildenlokaal op het begijnhof.
Inventaris opgemaakt van het gildenbezit en getekend door het bestuur.
De Sint-Sebastiaansgilde van Herentals wordt geschrapt als lid van de Hoge Gildenraad.
Er is voor ’t eerst sprake van gildenpopjes maken.
Jos Gepts muzikant in de gilde.
Beëdiging van Rik Van Dyck, toekomstig keizer.
Koningsschieing. Rik Van Dijck wordt koning.
De schrapping als lid van de Hoge Gildenraad wordt vernietigd.
Het gildenlokaal is voorlopig in het “Brouwershuis” wegens verbouwingen aan het “Gildenhuis”.
Vijf zusters vormen het feestcomité van de gilde.
Algemene vergadering in het Gildenhuis met beëdiging van Kris Van den Driessche.
1974-01-10

1974-01-19/20
1974-04-26
1974-04-26

1974-05-18

1974-06-8/9
1974-06-30


1974-07-07
1974-07-17

1974-07-13

1974-07-27/28
1974-07-301974-10-06
Algemene vergadering met 46 deelnemers. Oud hoofdman Jos Van Roey wordt benoemd tot Ere-hoofdman.
Patroonsfeest. De gilde telt 67 leden. Ter afsluiting wordt opgetreden in het Sint-Anna rusthuis.
Overlijden van burgemeester Henri Van Doninck.
Paasfeest in zaal Echo; 33 aanwezigen. Albert Smout maakt een smalfilm over de mis en gezellig samenzijn.
Schietspel te Herentals. In dit seizoen was Herentals tweede ploeg in het eindklassement van de Verbroedering. Frans Vandendriessche behaalde de derde plaats in het klassement van de schutters
Gildefeesten te Wildert(Essen)
De gilde stapt mee op in de stoet in Berlaimont, een Noord-Franse gemeente van ongeveer 3500 inwoners aan de Samber bij Maubeuge in het kader van het jaarlijkse feest "Le Bouzouc". Bouzouc is een lokale draak.
De gilde stapt mee op in de stoet in Douai(FR)
De gilde organiseert een Internationale Folkloristische Dansavond in het Sint-Jozefscollege.
Optreden van een Bulgaarse dansgroep "Athanas Mantchev".
De gilde neemt deel aan het Internationaal Volksdansfestival in Schoten ingericht door vzw. Kempense Volkskulturele Dagen.
Gildefeesten te Lichtaart.
Start van de veertiendaagse gildereis naar Frankrijk (30 juli-13 augustus). De reis gaat via Parijs naar Poitiers(overnachting) naar het reisdoel Oloron Sainte Marie in de Pyreneeën. Uitstappen naar Biarritz, Lourdes, Rodez en bezienswaardigheden in de streek. De gilde treedt in Oloron op in het "Festival des Pyrenees" en verder op het "Festival du Rouergue" in Rodez. 41 deelnemers.
Onze gilde neemt haar intrek in het begijnhofhuisje nummer 12. Het is dankzij de secretaris van de C.O.O. dat het begijnhofhuisje ons huidig gildenlokaal is.
1975-01-18/19


1975-04-06
1975-05-01
1975-05-05
1975-05-24
1975-05-25
1975-06-28/29

Patroonsfeest in het Gildenhuis ; dansoptreden in Sint-Anna rusthuis ; afsluiting met koffietafel in "De Zalm".
De gilde telt 61 leden.
Optreden aan De brink voor het TV progrmma "Beentje buiten"
Dansoptreden aan De Brink naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van scouts Antwerpen.
Uitstap naar zustergemeente Ijsselstein.
Schieting Verbroedering te Herentals op Dikberd.
Koningsschieting op Dikberd.
Gildenfeest-Landjuweel te Herentals ingericht door onze gilde.
Er waren 54 deelnemende gilden en 4 muziekkorpsen aanwezig op dit groots gebeuren.
1976-01-24/25 Patroonsfeest.
92 aanwezigen op dit geslaagde feest.
Beëdiging van Jos Geukens en Hans Torfs. Na de statutaire vergadering trok de gilde naar het rusthuis alvorens te eindigen met een koffietafel bij gildezuster Maria.
1976-04-15 Overlijden van ere-hoofdman Jos van Roey.
Je vindt hier meer informatie over de begrafenis.
1976-05-08 De gilde neemt deel aan de feestnamiidag ingericht dor de Provincie Antwerpen in het sportpaleis ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het bewind van Koning Boudewijn.
1976-06-09 Het voltallig bestuur neemt ontslag uit onvrede over de sfeer in de gilde.
1976-06-20 De gilde neemt deel via optocht en dans aan een feest in Aniche.
Aniche is een gemeente in de Noord-Franse mijnstreek, nabij Douai.
1976-06-26/27 Gildefeest te Tongerlo.
Herentals behaalt de eerste prijs in de handboog met 1415 punten en 24 rozen.
1976-09-19/27 Quinzaine du Folklore in Ellezelles.
De gilde neemt deel via optocht en dans aan dit gebeuren in de Henegouwse gemeente.
1976-10-31 Koningschieting op 't Wipke.
Willy Claes (niet die van Hasselt) wordt de nieuwe koning. José Soete werd koningin.
1976-10-31 Kerstfeest in zaal Echo.
1977-01-07

Hoofdman Janssens Roger neemt ontslag.
Els Janssens neemt ontslag als dansleidster. Nieuwe dansleidster Rafke Goetelen.
1977-01-22/23 Patroonsfeest.
Vindt plaats in zaal Echo. Eugeen Sprengers wordt de nieuwe hoofdman.
1977-02-03 De koning neemt ontslag en Van Dijck wordt dienstdoende koning gestemd zonder nieuwe schieting.
1977-02-14 Pas gepensioneerd lid Jos Gepts wordt benoemd tot Gildeknaap.
1977-05-07 Schietspel te Herentals.
1977-05-08 De gilde neemt deel aan een MILAC avond in de Sint-Antoniuszaal.
1977-05-22 De gilde neemt deel aan de Molenfeesten te Geel Larum.
1977-05-27/29 De gilde neemt deel aan de keizerfeesten in Olen.
1977-06-05 De gilde stapt op in de processie in het begijnhof.
1977-06-25/26 Groot Kempens Gildefeest in Schoten.
1977-07-04 De Gilde is present op de bevrijdingsfeesten in Antwerpen.
1977-07-09 De Gilde is present op de 10° Vlaamse dag te Schoten.
1977-09-13 De schutters hebben een nieuw oefenlokaal bij koning Rik Van Dyck op de Molekens, zaal Heba. Voordien oefenden de schutters te Noorderwijk in het lokaal van de Noorderwijkse schuttersgilde.
1977-12-30 Kerstfeest in "De Schuur" te Noorderwijk.
1978-04-23
Lefebure Albert ontvangt de Gouden Papegaai.
1978-04-28/29 Gildefeest in Wuustwezel naar aanleiding van jubilea van de gilden van deze gemeente.
1978-06-06 tot
09-06
Vierdaagse reis naar Normandië
1978-06-17 Schietspel Verbroedering te Herentals op het terrein van Sefa aan de Koulaak.
1978-06-24/25 Gildenfeest van de Hoge Gildenraad Kempen te Schilde.

1979-01-21/22
Patroonsfeest; werd afgesloten in "De Zalm" met koffie en broodjes. In 1979 bestaat de gilde575 jaar maar de raad heeft beslist dit niet met grootse feesten te vieren. De gilde telt 80 leden.
1979-05-27 De gilde neemt deel aan de schietwedstrijd van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden te Peer.
1979-05-19/20
Gildefeesten te Kalmthout. De gilde behaalt de eerste prijs bij handboogschieting en de vierde prijs met het schoon inkomen.
1979-07-01
Schietspel van de verbroedering te Herentals op het voetbalterrein van F.C. SEFA in de Koulaakstraat.
1979-06-17
De gilde neemt deel aan de jaarlijkse processie op het begijnhof.
1979-12-28
Kerstfeest in "De Schuur" in Noorderwijk.

1980

februari 3
april 20
april 26
mei 15
juni 15
juni 19
juli 10
september 14

oktober 16
december 6-21

december 19
Patroonsfeest
Paasfeest in de gildekamer op het Begijnhof
Lefebure Albert neemt ontslag als hoofdman om persoonlijke beweegredenen.
Schietspel te Herentals op Hemelvaartdag op de terreinen van SEFA.
De gilde is present op de gildedag te Turnhout georganiseerd door de stad Turnhout.
Algemene vergadering in het gildehuis op de Grote Markt
Eerste avondwandeling van de gilde tijdens de zomermaanden; 22 deelnemers.
De gilde is vertegenwoordigd, als enige Vlaamse gilde, op de viering van het gouden jubileum van de Sint-Antonius Abt gilde in Deurne(NL)
Gildenbal in zaal Odeon in de Nieuwstraat was geen succes.
Tentoonstelling van foto's, miniatuurtje en aquarellen in de gildekamer door Eric Smets, Kris De Pillecijn en Stien Müller.
Kerstfeest in de Sassenhoeve.

° ° ° ° ° °
1981

januari 17/18
februari 2
februari 22
maart 21
maart 26
Patroonsfeest; de verkiezing van een nieuwe hoofdman gaat niet door;
Overlijden van vaandeldrager Van de Water Gerard, 69 jaar oud.
Onze gilde danst in zaal Nieuwland voor jubilerende kloosterzusters.
Gildencongres te Goirle.
Algemene vergadering in de bovenzaal van "De Boerderij". Armand Van Mol wordt gekozen als nieuwe hoofdman.
mei 16 Koningsschieting op "De Boerderij" ; Rik Van Dyck is voor de tweede opeenvolgende maal koning.
Het schietspel was een voortzetting van de schieting van 1 mei die, na weigering van de eer door Roger Salgarollo, geen koning opleverde.
Enkele foto's :  foto_01 ;  foto_02 ;  foto_03  
Er werd aan de boerderij ook een groepsfoto genomen.
juni 14
juni 27/28
juli 19/20
september 12/13
september 19
oktober 10
december 19
december 28
De gilde neemt deel aan de jaarlijkse processie op het Begijnhof.
Gildenfeest van de Hoge Gildenraad Kempen te Rijkevorsel.
Tweedaagse reis naar Gouda waar een rondvaart werd gemaakt op de Reeuwijkse plassen.
De gilde heeft een mooie stand op de eerste Herentalse Info-beurs in De Vossenberg.
De gilde is present op de Herentalse week in Ijsselstein.
De gilde danst in De Zeggehoeve ; te slecht weer om buiten te dansen.
Kerstfeest
Overlijden Marcel Huygen.

° ° ° ° ° °
1982

jan/feb
maart 01
maart 29
juli 28
oktober 05
Ernstig incident bij de begrafenis van Marcel Huygen. Met gevolgen.
Bijzondere raadsvergadering die eigenlijk om de uitspraak van een vonnis gehouden wordt.
Overlijden van Verhaert Louis.
Overlijden van Victor Heymans.
Vanaf nu oefenen de schutters in het Blosocentrum.

° ° ° ° ° °
1983

januari 16
maart 17
xxx
mei 01
oktober
oktober 06
Internationale volksdanscontactdag te Antwerpen.
Overlijden van De Wyndt Marcel.
Goetelen Rafke ontvangt de gouden medaille van verdienste “Orde van Trouw.
Mols Edmond ontvangt de Zilveren Papegaai.
Boeckx Bertha en Van de Water Wiske ontvangen de zilveren medaille “Orde van Trouw”.
Het nieuwe danslokaal is het “Brouwershuis”, voordien “De Boerderij” en het Gildenhuis.

° ° ° ° ° °
1984

mei 01mei 12
Koningsschieting te Herentals op het Bloso. Van Dyck Rik is voor de derde opeenvolgende maal koning. Hij wordt dus keizer.
Een kleine fotoreportage en enkele persknipsels ; met dank aan Albert Van Dyck, zoon van de keizer, ook voor de informatie over de huldiging op het stadhuis..
Huldiging van de nieuwe keizer met ontvangst op het stadshuis. Enkele foto's en een persknipsel.


° ° ° ° ° °
1985

januari 27 Patroonsfeest waarvan een groot aantal dia'szijn bewaard.
Mitteke Breugelmans wordt gildenmoeder.
De gildenkapelaan is pater Louis Broeckx.
februari 04
maart 09
mei 05
juni 09
oktober 06
Overlijden van Jozef Helsen.
Van Grieken Jos en Vermeerbergen August ontvangen de Zilveren Papegaai.
Onthulling van het uithangbord aan de gildekamer.
Deelname aan de sacramentsprocessie van Sint-Waldertrudis.
Overlijden van Demeulemeester Karel.

° ° ° ° ° °
1988

april 17 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd.
mei 15 Bedevaart naar Scherpenheuvel
mei 29 De gilde neemt voor de eerste keer deel aan de processie van de car d'or in Mons. Dit naar aanleiding van de verjaardag van het overlijden van de Heilige Waldetrudis 1300 jaar geleden.
Een tweetal foto's van het gebeuren. Op foto_1 herken je, naast enkele Waalse politiekers, prins Albert en prinses Paola.
  foto_1   ;  foto_2  ;  foto_3;  foto_4

° ° ° ° ° °
1991

januari 19 Patroonsfeest.
Bijwonen van de H. Mis in de begijnhofkerk .
Daarna keuzevergadering met boning van 4 aspirant-leden.
januari 27 Statutaire vergadering
Aanstelling van Louis Verhaert als luitenant, Albert Smouts als 2de deken en Frans van den Eynden als ouderman.
Beëdiging van Emiel Boons, Yvonne Van Kerckhoven, Gerda Van den Heuvel en Achiel Witvrouwen.
De hoofdman Armand van Mol werd gehuldigd voor zijn 10 jarig bewind.
februari 20 Overlijden van Emiel Boons, pas in januari beëdigd..
mei 26 De gilde neemt voor de tweede maal deel aan de processie van de car d'or in Mons. Kardinaal Danneels is voor de eerste keer present. Het voorblad van de programmabrochure en het inlegblaadje met de tekst over de gilde.
juli 13 Bij slecht weer wordt de schietstand in de tuin van het begijnhof ingehuldigd. De gildezusters mogen deelnemen aan het schieten en de beker wordt gewonnen door Angèle Geerts.
Wij hebben nu een eigen schietstand, die er in de eerste plaats gekomen  is op aandringen van gildekoning Louis Van den Broeck en dankzij het werk van al onze schutters.

° ° ° ° ° °
1992

april 25
april 26
juni 09
juni 14
september 06
september 13
september 19
november 22
december 01
Propagandaschieting in onze gilde.
Schietspel van de Verbroedering te Herentals.
Onze gilde bezoekt de “Patenstadt Alpen a/d Rhein”.
Zusterdag.
Gildenfeest Hoge Gildenraad Kempen te Brecht.
Opendeurdag bij de gilde ter gelegenheid van Open Monumentendag.
Bezoek van KWB Vorselaar aan onze gilde.
Een afvaardiging gaat naar de feestelijke vlagwijding te Poppel.
Overlijden van Mathilde Hasendonckx, eregildenmoeder.

° ° ° ° ° °
1993

januari Patroonsfeest en statutaire vergadering. Pater Kristiaan wordt beëdigd. Enkele dia's. (Een pintje kostte toen 30 F)
februari 24 Ontvangst van het officiële brevet “Koninklijke Gilde” in het provinciehuis te Antwerpen met gouverneur A. Kinsbergen.
april 03 Gildencongres te Hoogstraten
april 24 Schietspel Verbroedering in Herentals op terrein Sefa aan Koulaak.
mei 09 De gilde gaat op bedevaart naar Scherpenheuvel.
mei 14 Receptie op het stadhuis(Lakenhal) ter gelegenheid van het ontvangen van het predicaat
"Koninklijke Gilde”.
juni 05
juni 13
juni 26/27
juli 03
september 12
oktober 03
november 06
december 18/19
Koningsschieting: voor de tweede opeenvolgende maal is Louis Van de Broeck koning.
Zusterkensdag.
Gildenfeest Hoge Gildenraad Kempen te Sint-Lenaarts.
Overlijden van Etienne Huysmans, echtgenoot van Iris Gevenois.
Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
Verhaegen Maria ontvangt de Orde van Trouw.
De gilde bezoekt het provinciehuis te Antwerpen.
De gilde neemt deel aan "Kunstcentrum 93”.


° ° ° ° ° °
1994

maart 04 Kaartprijskamp in de gildenkamer.
april 24 Schietspel Verbroedering te Herentals
mei 07 Optreden van de gildendansers in de Rijksmiddelbare school te Herentals.
mei 15 Bedevaart naar Scherpenheuvel. (dertiende maal)
mei 23 Zusterkensdag.      
juni 05 Deelname aan de processie op het begijnhof.
juni 25/26 Deelname aan de gildenfeesten Hoge Gildenraad Kempen te Olen.
september 11 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
oktober 02 Monique Peeters ontvangt de Orde van Trouw.
december 10 Kerstfeest in de gildenkamer.
december 17 Officiële huldiging van de gildenboogschutters door het stadsbestuur van Herentals. De schutters behaalden de eerste prijs in de schietwedstrijden ingericht door de Verbroedering van gilden uit Midden-en Zuiderkempen. Algemene eerste: Louis Van den Broeck.

° ° ° ° ° °
1995

 

februari 26
Viering van hoofdman Armand Van Mol en hoofdvrouw Maria De Busser voor hun 50-jarig
huwelijksjubileum.
april 07 Viering gildenprins Louis Van den Broeck (tweemaal na elkaar).
april 30 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd ; 90 schutters
mei 14 Bedevaart naar Scherpenheuvel ; 60 personen, gildenleden en visueel gehandicapten.
juni 05 Zusterkensdag in de gildenkamer-tuin ; barbeque.
juni 17 Onze gilde gaat naar IJsselstein voor de “Herentalsdag”.
juni 18 Deelname aan de processie op het begijnhof.
juni 24/25 Deelname aan het landjuweel te Loenhout. Schietspel ; optocht en dansen.
Voor het "schoon inkomen" behaalden we slechts de 64° plaats op 68 deelnemende gilden.
oktober Optocht en dansoptreden op de Grote Markt n.a.v. de inhuldiging van de nieuwe
burgemeester.
november 12 Onze gilde op de jaarmarkt te Olen met maar liefst 30 leden.
november 28 Overlijden van gildenkeizer Rik van Dyck. De gilde woont op 30 november de begrafenis bij.

° ° ° ° ° °
1996

april 12 Paasfeest en Prinsenviering ; prins Michel Van Gorp.
april 28 Schietspel Verbroedering te Herentals op Dikberd ; 97 schutters.
mei 5 Orde van de Papegaai te Hoogstraten: zilveren papegaai voor Armand Van Mol 15 jaar
hoofdman; zilveren papegaai voor Jos Gepts 35 jaar gildenlid.
Een artikeltje uit het Kempenland.
mei 12 Bedevaart Scherpenheuvel.
mei 27 Zusterkensdag ; BBQ.
juni 09 Sacramenstprocessie Begijnhof.
juni 09 Koningsschieting;
Vindt plaats op het Bloso.
Louis Van den Broeck schiet zich voor de derde keer op rij tot koning en wordt dus keizer.
Enkele foto's van deze schieting vind je hier.

juni 30 Deelname aan het gildenfeest te Westerlo.
augustus 10 Viering 25 jaar Verbroedering van gilden uit Midden- en Zuiderkempen.
september 08 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
oktober 04 Prijsuitreiking handboog: eerste ploeg Herentals.
oktober 05 Viering van gildenkeizer Louis Van den Broeck door het stadsbestuur in het Administratief
Centrum. De gilde komt om 13.30 uur samen in de gildekamer en trekt dan in stoet naar het
A/C waar om 14.00 uur de receptie begint.
Enkele foto's.

° ° ° ° ° °
1997

 
januari 18 Patroonsfeest en keuzevergadering.
februari 09 Vlaggenwijding.
Nieuwe vlag naar origineel ontwerp van Annelie Müller.
De eucharistieviering heeft plaats om 10.30 uur in de Sint-Waldetrudiskerk.
Daarna om 12.00 uur receptie in de lakenhal.
Door tussenkomst van René Ceulemans schenkt het weekblad “Dag Allemaal” 5000 Bfr voor de nieuwe gildenvlag
Enkele foto's
februari 15 Dansoptreden te Zandhoven Hooidonk ; 16 gildenleden + 15 van gilde van Gierle.
april 19 Afvaardiging naar gildencongres te Goirle-Nederland.
april 27 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd.
juni 01 Deelname aan de sacramentsprocessie op het begijnhof. Enkele foto's.
juni 08 Bedevaart Scherpenheuvel.
juni 28/29 Gildenfeest Hoge Gildenraad Kempen te Merksplas.
september 14 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
september 25 Begrafenis van dansleidster Rafke Goetelen te Turnhout.
oktober 03 Prijsuitreiking handboog: eerste ploeg Herentals. Algemeen eerste Louis Van den Broeck
oktober 19 Daguitstap naar Tongeren ; 42 deelnemers..
november 06 Begrafenis van Maria (Mitteke) Breugelmans, gildenmoeder. (overleden op 30 oktober)

° ° ° ° ° °
1998

januari 17/18 Patroonsfeest en statutaire vergadering. Enkele foto's
februari 21 Begrafenis van Agnes Elewaut, gewezen hoofdvrouw, echtgenote van Albert Lefebure..
februari 27 Begrafenis van Christiane Leys, gildenzuster.
april 11 Etentje in de gildenkamer met de gasten uit Cosne-sur-Loire : dansoptreden en demo
boogschieten. Enkele foto's
april 26 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd.
mei 03 Bedevaart naar Scherpenheuvel.
juni 13 Begrafenis van Albert Lefebure, gewezen hoofdman.
juni 14 Deelname aan de sacramentsprocessie op het begijnhof.
juni 27/28 Gildenfeest Hoge Gildenraad Kempen te Oostmalle.
juli 18 Huwelijk van gildenleden Kurt van Looy en Ingrid De Jaeghere in de begijnhofkerk.
september 13 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
september 11-20  Herdenking van 200 jaar Boerenkrijg in Herentals.
september 30 Begrafenis van Charel Breugelmans, gildenbroer te Heultje.
november 15 Deelname aan Olense jaarmarkt.
oktober 02 Prijsuitreiking handboog te Voortkapel : eerste ploeg Herentals.
december 03 Ontvangst door stadsbestuur met delegatie uit Roemenië.
december 12 Kerstfeest in gildenkamer.

° ° ° ° ° °
1999

februari 13 Begrafenis Rosa De Peuter in de kerk van de nieuwe parochie ; overleden op 9 februari, zilveren ereteken Orde van Trouw, 35 jaar gildenlid.
april 09 Paasfeest en viering gildenprins Louis Van den Broeck.
april 30 Schietspel Verbroedering te Herentals op Dikberd.
mei 09 Bedevaart Scherpenheuvel.
mei 09 Orde van de Papegaai te Hoogstraten: gouden papegaai voor keizer Louis Van den Broeck.
mei 30 Deelname aan de processie van Le Car d'Or te Mons met 32 deelnemers. Fotoreportage (met dank aan Dominique Dister)
juni 06 Deelname aan de sacramentsprocessie op het begijnhof. De Postiljon publiceerde een verslag.
juni 13 Koningsschieting
Nieuwe koning is Marc Dankers.
Fotoreportage en artikel uit De Postiljon.
juni 19 Begrafenis van Jos Gepts, ouderman en ere-archivaris. Bidprentje
juni 27 Deelname gildenfeest te Nieuwmoer
juli 12-15 Reis van de gilde naar Cosne-sur-Loire, Frankrijk; jumelage. 43 deelnemers waarvan 40
gildenleden. Fotoreportage en ook een verslag door onze griffier Jo Moons
september 02 Begrafenis Frans Hasendonckx, ouderman en gewezen gildendeken.
sepember 12 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag
oktober 01 Prijsuitreiking handboog: eerste ploeg Herentals. Algemeen eerste Louis Van den Broeck
oktober 16 Begrafenis Maria Verhaegen of Maria van de Zalm, zilveren ereteken Orde van Trouw, 35
jaar gildenlid.
november 06 Overhandiging van de zilveren keizersbreuk aan de gildenkeizer in de Lakenhal.
Fotoreportage
november 14 Deelname aan Olense jaarmarkt
december 11 Kerstfeest in de gildenkamer.

° ° ° ° ° °
2000

januari 24 Dansoptreden van de gilde op de markt bij de blijde intrede van prins Filip en prinses
Mathilde. Enkele foto's
april 15/16 Deelname aan tentoonstelling (gildenbezit) te Geel.
april 14 Paasfeest en viering gildenprins: Louis Van den Broeck.
april 30 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd : 147 schutters
mei 04 Bedevaart Scherpenheuvel.
juni 10-13 Deelname aan jumelage Herentals-Cosne-sur-Loire. Op 11 juni middagmaal verzorgd in 't
Hof en Begijnhof. Enkele foto's
juni 17 Deelname aan de processie op het begijnhof.
juni 25 Deelname aan het vijftiende landjuweel der Kempense gilden te Essen.
september 10 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
september 24 Daguitstap naar Brugge. Bezoek aan de lokalen van de Sint-Sebastiaansgilde. 29 deelnemers
oktober 06 Prijsuitreiking handboog. Algemeen eerste Louis Van den Broeck.
november 12 Deelname Olense jaarmarkt.
december 16 Kerstfeest in de gildenkamer ; 20 leden.

° ° ° ° ° °
2001
januari 20/21 Patroonsfeest en algemene statutaire vergadering. Enkele foto's.
februari 10 Receptie in 't Hof voor alle verenigingen door nieuwe stadsbestuur.
april 20 Paasfeest en prinsenviering
april 29 Schietspel Verbroedering op terrein Dikberd.
mei 19 Begrafenis van Ran Vanderheiden, gildenbroer te Ham.
juni 17 Deelname aan de processie op het begijnhof. Enkele foto's
juni 23/24 Deelname aan het gildenfeest te Meer.
september 09 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
september 16 Daguitstap naar Bokrijk.
september 29/30 Begijnhofweekend ingericht door Davidsfonds ; open deur in Gildenkamer.
oktober 05 Prijsuitreiking handboog te Lille. Algemeen eerste Louis Van den Broeck.
november 11 Deelname aan Olense jaarmarkt.
november 24 Begrafenis van Albert Smout, ouderman en gewezen gildendeken.
december 15 Kerstfeest.

° ° ° ° ° °
2002

januari 20 Patroonsfeest en statutaire vergadering en viering van de vijftigste huwelijksverjaardag van René en Antoinette Ceulemans-Quisenaerts.
maart 02
Deelname aan de keur- en studiedag van de HGK te Retie (registers).
maart 09 Deelname aan de viering van 50 jaar Hoge Gildenraad der Kempen.
april 12 Paasfeest en prinsenviering ; prins Louis Van den Broeck.
april 21 Bedevaart naar Scherpenheuvel ; 16 deelnemers.
april 28 Schietspel Verbroedering op Dikberd.
juni 02 Deelname aan de processie op het begijnhof.
juni 23 Koningsschieting in Bloso : Marc Dankers wordt voor de tweede maal koning.
Enkele foto's.
juni 29/30 Deelname aan het gildenfeest te Westerlo.
september 08 Opendeurdag bij de gilde. Monumentendag.
september 22 Daguitstap naar Essen, Duitsland. 38 deelnemers.
oktober 04 Prijsuitreiking boogschieten te Lille: Herentals is de eerste ploeg.
oktober 06 Uithalen van de gildenkoning Marc Dankers. Dansen op de grote markt.
Enkele foto's
november 17 Deelname Olense jaarmarkt
december 14 Kerstfeest in gildenkamer ; 25 leden

° ° ° ° ° °
2003

januari 16 Begrafenis van Miel Lenders (muzikant) te Turnhout ; overleden 9 januari
januari 18 Begrafenis Wis Van de Water ; overleden op 15 januari. Lid van de gilde sinds 1948
januari 18/19 Patroonsfeest en algemene statutaire vergadering. Afscheid van hoofdman Armand
van Mol ; installatie nieuwe hoofdman Ferdi Van Grieken.
Jos Maes wordt penningmeester.
Beëdiging van Jan Berghmans en Jan Puls
Enkele foto's.
maart 01 Deelname aan keur- en studiedag van gildenbezit : vlaggen in Kalmthout
april 11 Paasfeest en prinsenviering ; gildenprins is terug Louis Van den Broeck.
april 12 Deelname aan gildencongres in Tilburg.
april 27 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd. Herentals is de eerste ploeg.
mei 11 Bedevaart Scherpenheuvel ; 18 deelnemers
juni 28/29 Gildenfeest Hoge Gildenraad Kempen te Wuustwezel
september 14 Open deur gildenkamer voor Open Monumentendag
september 19 Zoektocht in Herentals voor de gildenleden ; 17 deelnemers.
november 16 Deelname aan Olense jaarmarkt.
december 20 Kerstfeest in de gildenkamer.

° ° ° ° ° °
2004

januari 24/25 Patroonsfeest en algemene statutaire vergadering.
februari 28 Deelname aan keur- en studiedag gildenbezit : beelden en blazoenen , te Lichtaart.
april 16 Paasfeest en prinsenviering : gildenprins is terug Louis Van den Broeck.

april 25 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd : 118 schutters. Herentals
is de eerste ploeg.
Een fotoreportage.
mei 02 Uitreiking orde van de papegaai en van trouw door HGK in Hoogstraten.
Jet Jacobs krijgt een zilveren onderscheiding wegens 35 jaar lidmaatschap.
mei 20 Viering van de 75° verjaardag van pater Kristiaan tijdens de Cellekenskermis ;
optocht en dansen.
De uitnodiging en het gedicht van Jef Versmissen. En enkele foto's
juni 06 Processie Car d'Or in Mons ; 29 gildeleden stappen op samen met 15 van de Sint-
Ambrosiusgilde van Gierle.
Een Nederlandstalige affiche van de processie.
Een aandenken aan onze deelname aan de processie uitgereikt door de organiserende
vereniging.
Je vindt op deze pagina enkele foto's en een videofragment.
juni 12 Openingsreceptie van de tentoonstelling 600 jaar gilde in de Lakenhal. Ongeveer 200
aanwezigen.
juni 20 Viering 600 jaar gilde : mis, receptie, schieten en dansen op de markt ; optreden van
't Kliekske. Delegatie van Mons aanwezig.
juni 26/27 De gilde neemt deel aan de gildenfeesten in Vosselaar. Wij behaalden de 2° plaats
voor handboogschieting op 32 gilden. Voor schoon inkomen : 15° van 49 en voor
dansen 14° van 17 groepen.
Enkele foto's
september 12 Opendeur dag gildenkamer wegens Open Monumentendag. Smoutebollen en haringen.
Enkele foto's.
november 14 Deelname Olense jaarmarkt.
december 18 Kerstfeest in de gildenkamer ; 34 deelnemers.

° ° ° ° ° °
2005


januari 22/23 Patroonsfeest en jaarvergadering. Enkele foto's.
Worden beëdigd : Kristof De Wachter, Paul en Lief Moons-Goossens, Guy en Lies
Debloudts-Remeysen.
maart 19 De Gilde neemt deel aan de "Nacht van de Duisternis" ; de gildekamer wordt feestelijk
verlicht met alleen kaarsen. Optreden van draailierspeler Kurt Vrients, accordionist en
volksverteller R. Bulckens.
april 1 Paasfeest en gildenprinsviering. 33 gildenleden smulden van de vogelnestjes en de rijstpap en
huldigden Louis Van den Broeck voor de zoveelste keer als gildenprins.
april 02 Keur- en studiedag te Meer : registers, vlaggen en beelden.
april 09 Overbrenging van staande wip van Bloso naar tuin Begijnhof en oprichting ervan.
april 17 Gildenkamer wordt opengesteld naar aanleiding van de Erfgoeddag.
april 24 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd ; 126 schutters
mei 29 Viering 50 jaar priesterjubileum van pastoor Bogaerts van de Sint-Waldetrudisparochie. De
gilde springt in voor de receptie.
juni 12 Koningsschieting voor de eerste keer in de tuin van het Begijnhof.  De wip werd immers
weggehaald van het Bloso en dank zij veel zweten en zwoegen zonder ongelukken terug
opgericht. Jan Berghmans schiet als eerste de gaai af tijdens de veertiende beurt en wordt de
nieuwe koning.
's Avonds feestdiner voor alle gildebroers en -zussen in 't Hof als officiële afsluiting van
de viering van het 600-jarig bestaan.
Voor een verslag klik hier
juni 25/26 Landjuweel te Meer met 38 aanwezige gildenleden.
We behaalden volgende uitslagen : schieting : 4° van 29 gilden ; dansen 15° van 15 groepen (kop op, ruimte voor verbetering) ; schoon inkomen : 15° van 50 gilden.
september 10 Uitstap met de bus naar Deurne Nederland voor viering 75 jaar bestaan gilde Sint-Antonius
abt. Enkele foto's.
september 11 Opendeurdag gildenkamer voor Open Monumentendag : thema "Hout van Herentals". Kurt
Vrindts speelt op houten instrumenten. Enkele foto's.
oktober 07 Uitreiking van de prijzen voor de zomerschieting van de Verbroedering in Lille. Herentals eindigde als tweede. Keizer Louis Van de Broeck behaalde individueel ook een tweede plaats.
november 26 De gilde neemt deel aan de feestelijke inhuldiging van de gerestaureerde Begijnhofkerk.
december 17 Kerstfeest in het Convent : quiz

° ° ° ° ° °
2006


januari 04 Begrafenis Gust Berrevoets in Heppen.
januari 21/22 Patroonsfeest
Jaarmis en jaarvergadering. Inhuldiging van nieuwe koning Jan Berghmans.
Receptie in oud huis Majoie en dansen op de markt.
Voor een verslag van de inhuldiging klik hier.
Enkele foto's van de statutaire vergadering waarop Sven Van Camp, Wiske
Ceulemans en Jeannine Beutels (wordt daarmee gildenkoningin) beëdigd werden.
Sus Van den Eynden wordt eerste deken en Jan Peeters wordt tweede deken .
april 21 Paasfeest en prinsenviering. Prins is opnieuw Louis Van den Broeck.
april 30 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd ; 87 schutters : berekoud.

juni 24/25 Schietspel en Gildendag van de Hoge Gildenraad der Kempen in Loenhout.
Herentals schoot zich een zevende plaats op 28 gilden met 43 rozen en 1495 punten.
In het gildendansen behaalden we een negende plaats op 16 gilden met 72,75 op 100.
Enkele kiekjes

september 10 Open Monumentendag.
Opendeur gildenkamer voor Open Monumentendag. Enkele foto's.
september 17 Zusterkensdag : BBQ in tuin begijnhof onder tenten.
Een foto en nog een foto.
oktober 6 Uitreiking van de prijzen voor de zomerschieting van de Verbroedering in Lille.
Herentals eindigde als vijfde.
november 29 Openstelling van de gildenkamer voor bezoekers naar aanleiding van de Radio-2 wandeldag.
Veel volk
december 16 Kerstfeest in de Zalm ; muzikaal pakket. Aperitief bij de hoofdman.

° ° ° ° ° °
2007

januari 20/21 Patroonsfeest
Jaarmis en statutaire vergadering.
Jan Peeters wordt eerste deken en Sus Van den Eynden tweede deken.
Lies Remeysen wordt penningmeester.
maart 02 Keur- en studiedag.
Organisatie en deelname aan keur-en studiedag van HGK te Herentals; thema : boeken en notulen.
maart 13 Paasfeest en viering van de gildenprins (voor de zoveelste keer Louis Van den Broeck).
april 29 Schietspel Verbroedering te Herentals op terrein Dikberd ; 104 schutters ingeschreven.
Een fotoreportage
mei 06 Uitreiking van eretekens door de HGK te Lichtaart.
Erehoofdman Armand Van Mol, erehoofdvrouw Maria de Busser en Angèle Lemmes krijgen een ereteken voor 35 jaar beëdigd lidmaatschap.
mei 13 Een zestal schutters nemen deel aan de wedstrijd ingericht door de HGK in Wildert. Ze behaalden de vijfde prijs.
juni 02 De dansers, met versterking uit Gierle, treden op op een schoolfeest van De Leertuin op de Molekens. .
juni 17 Begijnhofprocessie.
De gilde neemt deel met 35 leden aan de Begijnhofprocessie die na zoveel jaren opnieuw werd ingericht.
juni 23 Schietspel op het gildenfeest van de HGK ingericht door de Sint-Jorisgilde van Nieuwmoer.
We behaalden de 7° plaats op 29 deelnemende ploegen.
Enkele foto's
juni 24 Gildefeest in Nieuwmoer.
Voor het "schoon inkomen" behaalden we de 27° plaats op 42 gilden.
De dansers traden op tezamen met Lille en brachten de Polka Sjanzewit waarmee ze 14° van de 26 dans-
groepen werden.
augustus 28 In het kader van Sport in Thals ontvangen de schutters de belangstellenden op het begijnhof voor een initiatie boogschieten.
september 02 Gildefeest
Uitstap met de bus naar het gildenfeest in 's Hertogenbosch op uitnodiging van de gilde "De Oude Schuts".
We nemen deel aan de Eucharistieviering, een optocht door de stad en een schietwedstrijd.
Iedereen tevreden. Dank zij onze eenvoudige maar verzorgde kledij kregen wij de eerste prijs voor het "schoon inkomen" ; de schutters behaalden ook de eerste prijs, wat niet moeilijk was vermits zij de enige ploeg waren,
in de discipline handboogschieten.
Zelfs onze gasttrommelaar kreeg een ereteken.
Voor een verslag klik hier
september 09 Open Monumentendag.
Deelname aan de Open Monumentendag was een enorm succes. Dank zij het mooie weer was er heel veel volk.
oktober 05 Uitreiking van de prijzen voor de zomerschieting van de Verbroedering.
Herentals eindigde als derde van een twintigtal ploegen.
Keizer Louis Van de Broeck behaalde individueel de eerste plaats ; hij schoot ook de meeste rozen.
december 15  Kerstfeest in De Zalm.

                                                                          ° ° ° ° ° °

2008

januari 18/19 Patroonsfeest
Jaarmis en statutaire vergadering. E.H. Delen viel ter elfder ure in voor gildenkapelaan pater Kristiaan die zich in Zuid-Frankrijk bevond.
Sus Van den Eynden wordt eerste deken en Paul Moons wordt verkozen tot tweede deken.
maart 1 Keur- en studiedag.
Deelname aan de keur- en studiedag gildenbezit van HGK te Kalmthout ; thema : vaandels en trommen.
Met onze oude standaard behalen we een eerste prijs en ons nieuwe vaandel behaalt de derde prijs.
maart 18
Begrafenis in Turnhout van Eugeen Van Autenboer ; ere-opperhoofdman van de Hoge Gildenraad der Kempen, overleden op 11 maart 2008 in de ouderdom van 87 jaar.
Tientallen gildes van de Kempen waren aanwezig en betoonden eer met de vlag.
Herentals werd vertegenwoordigd door de keizer en een dienstdoende vlaggendrager.
april 18
Paasfeest en gildenprinsviering in de gildenkamer. Recordopkomst van 39 gildeleden.
Frans VandenDriessche werd gildenprins en aspirant-schutter Tijl Van Herrewegen won de schaal Selis.
april 27 Schietspel Verbroedering Zuiderkempen op Dikberd met 97 schutters in een stralend weertje.
Voor een verslag klik hier
mei 18 Procession due Car d'Or.
De Sint-Sebastiaansgilde, aangestrekt met een vertegenwoordiging van de Sint- Ambrosiusgilde uit Gierle,
vertegenwoordigt de Sint-Waldetrudisparochie op de "Procession du Car d'Or" te Mons.
Voor een verslag klik hier

mei 25 Begijnhofprocessie.
De gilde neemt deel aan de Begijnhofprocessie.
juni 8 Schietspel Hoge Gildenraad der Kempen te Sint-Lenaarts. Onze gilde behaalt de tweede plaats.
juni 15 Koningschieting.
Bezoek van de Sint-Antonius-abt gilde uit Deurne (Nederland) en BBQ.
Marc Dankers schiet zich voor de derde maal in zijn carrière koning.
Voor een verslag klik hier
juni 28/29 Gildenfeesten in Oostmalle.
Voor het Schoon Inkomen stapten 31 gildenleden op en kwamen we uit op de 14° plaats op 41 gilden.
De schutters behalen de zesde plaats in een competitie met 29 ploegen.
Samen met één danspaar van Lille voerden de dansers de Kadril van Zichem op wat hen de 13° en 14° plaats op 14 dansgroepen opleverde.
Een foto
september 14 Open Monumentendag.
De Gilde serveert smoutebollen en haringen tijdens de Open Monumentendag.
De schutters houden de schietstand open. Veel volk en een prachtig weertje.
oktober 10 Begijnhofprocessie;
De Gilde stapt mee op in de processie in het Begijnhof naar aanleiding van het plaatsen van een steen van Lourdes in het grotteke.
oktober 15 Begrafenis van gildenlid Jos Van Grieken (76 jaar).
Hij was tien jaar lang afwisselend eerste en tweede deken en werd ouderman in 1987.
In mei 2008 ontving hij de gouden papegaai voor 50 jaar lidmaatschap.
december 13 Kerstfeest
In De Zalm. Vertoning van dia's uit de oude doos.

° ° ° ° ° °
2009

januari 18 Jaarmis en statutaire vergadering.
Voor de eerste keer werd dit georganiseerd op een en dezelfde dag.
Voor een verslag van dit gebeuren zie op pagina " evenementen ".
januari 27 Begrafenis van ere-hoofdman Armand Van Mol.
Armand werd ten grave gedragen in de Begijnhofkerk in aanwezigheid van talrijke gildeleden en hoofdmannen van omliggende gilden.
Armand was hoofdman van onze gilde van 1981 tot 2003.
De kapitein van de gilde, Louis Verhaert, hield een toespraak
Bidprentje .
januari 28 Keur- en studiedag te Lichtaart.
Werden gekeurd : oude blazoenen (7/12) ; oude beelden 4/21) en nieuwe beelden (4/25).
De cijfers geven de plaats van onze gilde aan op het totaal aantal deelnemers in de reeks.
april 17 Paasfeest en gildenprinsviering
In de Gildenkamer.
Ludo Boeckx is de gildenprins en Frans Van den Eynden won de schaal Selis.
april 26 Schietspel van de Verbroedering op Dikberd.
Ruim 90 schutters en een prachtig weertje.
Fotoreportage.
juni 14 Schietspel van de Hoge Gildenraad der Kempen in Wuustwezel.
Herentals behaalde de eerste plaats van 20 aantredende gilden voor de handboog, met 1583 punten en 62 rozen.
juni 27/28 Gildenfeest in Essen.
De schutters behaalden de derde plaats van 28 handbooggilden, met 1542 punten en 40 rozen.
Voor het Schoon Inkomen behaalden we de 17° plaats ; 41 gilden stapten op.
De dansers traden op buiten wedstrijd ; zij dansten, samen met dansers uit Gierle en Lille, de Kadril van Schaffen.
september 13

Open Monumentendag.
Dank zij het mooie weer terug een succes : de haringen en smoutebollen vlogen de deur uit.

november 15 Overlijden
Van Angèle Lemmes, weduwe van Albert Smouts. Zij werd 91 jaar en was dus het oudste gildelid.
december 19 Kerstfeest in "De Zalm" na aperitief bij de hoofdman. 28 aanwezigen. Berekoud.
Vertoning van foto's uit ver en nabij verleden.

° ° ° ° ° °
2010

januari 17 Patroonsfeest en statutaire vergadering.
De gildekapelaan gaat voor in de mis.
Gildenprins Ludo Boeckx wordt aangesteld als tweede deken en Sus Van den Eynde wordt eerste deken.
Juul Van Orshaegen en Gilberte Smets sponsoren de maaltijd ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum.
Enkele fotootjes van Dominique Dister.

april 16 en 17 800 jaar Herentals
De Gilde neemt, in groot ornaat en versterkt met gildeleden uit omliggende gilden, deel aan de theaterwandeling ingericht door het JCI naar aanleiding van 800 jaar Herentals.
Wij ensceneren een processie met het schrijn van Sint-Waldetrudis in de kerk. De scene wordt maar liefts 18 keer herhaald voor een talrijk wandelpubliek.
april 23 Prinsenviering in de gildekamer met (slechts) 22 gildeleden. Prins is Ludo Boeckx.
De schaal Selis was voor Gust Van Der Steen.
april 25 Schietspel van de verbroedering in Herentals
De eerste wedstrijd van het zomerseizoen. 85 schutters treden aan in een heerlijk lenteweertje.
De ploeg van Herentals behaald de eerste plaats met 1057 punten en 33 rozen, 5 punten meer dan de tweede
ploeg, Rijkevorsel.
Jos Nijs zette met 272 punten en 11 rozen de beste prestatie van Herentals neer en behaalde de tweede plaats in het algemeen klassement.
mei 02 Orde van de Papegaai in Lichtaart.
Anneli Müller en hoofdman Ferdi Van Grieken ontvangen het zilveren ereteken voor 35 jaar lidmaatschap.
mei 30 De gilde verleent zijn medewerking aan de afsluiting van het scholenproject van 800 jaar Herentals in domein Le Paige.
juni 26 en 27 Gildenfeest en Landjuweel te Vlimmeren.
De schutters behaalden de 5° plaats van 28 deelnemende ploegen.
Voor het schoon inkomen waren we met 24 gildeleden en we behaalden de 17° plaats van 54 deelnemende gilden.
De dansers dansten de Weverdans samen met Sint-Sebastiaan Lille en Sint-Sebastiaan Gierle.
Voor het landjuweel eindigden we 14° van de 67 geklasseerde gilden.
september 12 Open Monumentendag.
Rotweer. Toch nog heel wat pannenkoeken en smoutebollen verkocht en zelfs de haring ging goed. In de late namiddag, bij iets beter weer, kwamen ook nog enkele mensen schieten.
Enkele fotootjes .

december 18 Kerstfeest
In de gildekamer.
Aperitief aangeboden door Jan Berghmans en Jeannine Beutels naar aanleiding van de geboorte van hun eerste kleinkind.

° ° ° ° ° °
2011


januari 23 Patroonsfeest en statutaire vergadering.
Een nieuw gildenlid werd beëdigd : Ria Clissen.
Eerste deken is Ludo Boeckx, tweede deken Davy van Kerckhoven.
april 17 Schietspel van de Verbroedering in Herentals
Het eerste schietspel van het nieuwe zomerseizoen.
Alles zat goed mee :
   - 77 schutters traden aan, naast een 15-tal jongeren die de toekomst moeten verzekeren. Toch een stuk minder deelnemers dan in het piekjaar 2000 toen nog 147 schutters opdoken.
   - mooi lenteweer en ideaal schuttersweer : weinig of geen wind ; 19°C ; licht bewolkt weer.
   - Herentals zette weer een uitstekende prestatie neer : Jos Nijs behaalde de eerste plaats in het klassement met  274 punten. Herentals was (weer) de eerst geklasseerde ploeg.
Een fotoreportage van deze mooie dag.
april 29 Paasfeest en viering van de gildeprins.
Wij waren met 25. Gildemoeder Jet en haar team zorgden voor lekker eten en de wijn vloeide rijkelijk.
Gildeprins werd Ludo Boeckx.
mei 29Koningschieting.
Bezoek van de Sint-Antonius-abt gilde uit Deurne (Nederland) en BBQ.
Ludo Boeckx schiet zich welverdiend tot koning.
Voor een verslag klik hier .
In "De Knaap", tijdschrift van de Hoge Gilderaad der Kempen, verscheen een verslag van de hand van griffier
Jo Moons.
juni 25-26 Gildefeest in Schelle.
De schuttersploeg behaalde de 6° plaats op 31 deelnemende gilden.
Voor het Schoon Inkomen werden we 21° op 39 defilerende gilden.
De dansploeg danste samen met Sint-Sebastiaan Lille en Sint-Sebastiaan Gierle de Wandeldans van Westerlo en behaalde onderscheiding met 70,5 op 100.
september 11 Open Monumentendag.
Veel volk op de schietstand, veel liefhebbers voor de smoutebollen, haring en pannenkoeken.
Spijitg van de regen in de namiddag.
oktober 17 De werken voor de restauratie van de infirmerie van het Begijnhof, het vroegere begijnhofmuseum naast de gildekamer zijn begonnen. Het materiaal van de gilde, dat ondergebracht was in de schuurtjes van de infirmerie die ook worden gerestaureerd, werd door enkele gildebroers in veiligheid gebracht.
oktober 23 Uitstap naar Sittard.
De gilde neemt deel aan de Internationale Schutterijen- en Gildenoptocht in Sittard die naar aanleiding van de Oktoberfeesten wordt georganiseerd.
Wij stapten op in een stralende herfszonnetje, geassisteerd door 2 leden van Sint-Sebastiaan Lille, 6 leden van Sint-Sebastiaansgilde Gierle en 5 leden van de Sint-Ambrosiusgilde van Gierle. Er waren heel veel toeschouwers die ons bedankten met applaus.
Fotoreportage

oktober 26 Wafelenbak.
Op die datum en ook op 9 november werden in de gildekamer wafels gebakken. Tussen 600 en 700 pakjes van 4 wafels elk, werden verkocht.
december 17 Kerstfeest
Deze keer was een lekkere kaasschotel voorzien (met natuurlijk aangepaste wijnen).

° ° ° ° ° °
2012januari 22 Patroonsfeest en statutaire vergadering.
Mooie opkomst, lekker eten (dank gildemoeder Jet die speciaal werd in de bloemetjes gezet) en heerlijk gebak van de buren Peter en Janneke als dessert.
Louis Verhaert neemt na vele jaren ontslag als kapitein en wordt opgevolgd door Jan Berghmans.
Davy Van kerckhoven wordt eerste deken en huismeester Jos Heyns tweede deken.
maart 17
Bal van de HGK
Ter voordele van de andersvaliden.
Een delegatie van 8 gildeleden was aanwezig op dit bal van de Hoge Gilderaad der Kempen in Lichtaart.
Met ondermeer de opbrengst van dit bal en de tombola kent de HGK jaarlijks aan vier verenigingen die werken met en voor gehandicapten een geldprijs toe.
De gilde heeft het project "Begeleid Wonen Herentals", gevestigd in de Markgravenstraat, met succes voorgedragen want op 6 mei kunnen zij in Lichtaart hun prijs in ontvangst nemen.
april 20
Paasfeest en Prinsenviering.
Een geslaagd feest met de traditionele kip (met appelmoes).
De prins is dit jaar een prinses, Nicky Boeckx, die de beste resultaten behaalde tijdens de winterschieting.
Zij werd bekleed met het nieuwe prinsenzilver.
Een kleine fotoreportage

29 april Schietspel van de Verbroedering
Herentals bijt zoals gewoonlijk de spits af.
Een geslaagd schietspel hoewel er iets minder schutters aantraden.

juni 3 Processie Car d'Or te Mons.
Omdat het dit jaar 1400 jaar geleden is dat de heilige Waldetrudis werd geboren, werden wij speciaal uitgenodigd om ook dit jaar met de relikwieën van de patroonheilige van onze stad op te stappen in de processie. De processie was dan ook extra uitgebreid omdat uit meerdere steden en dorpen groepen opstapten.
Een quasi volle bus vertrok naar Mons ; wij waren voor de gelegenheid verstrekt met stoere dragers (pijnders). Spijtig genoeg zat het weer tegen hoewel het in Mons nog meeviel in vergelijking met de plensbuien in Herentals die dag.
Na de plechtigheid in de collegiale kerkvan de overhandiging van het schrijn van de burgelijke aan de kerkelijke overheid, onder het zingen van de litanie van de heilige Waldetrudis, trokken we met de bus naar een retraitehuis waar ons een aperitief en een lekkere maaltijd werd geserveerd.
En na een stadswandeling in de namiddag ging het huiswaarts.
Je vindt hier een fotoreportage. Dank aan de heer Henri Brouet, président de la Procession du car d'or voor een aantal mooie foto's van de gilde in optocht.
juni 11 Koningsschieting in Deurne (Nederland).
Wij werden uitgenodigd door de Sint-Antoniusabt gilde van Deurne op hun tweejaarlijkse koningsschieting.
Slechts een twintigtal gildeleden konden zich op een maandag vrijmaken. Ze werden als koningen ontvangen.
Onze griffier Jo Moons schreef volgend verslag.
Van onze vrienden in Deurne kregen we ook een mooie set foto's die je kan bewonderen op deze fotomontage.

september 09 Open Monumentendag.
Een schitterend zomerweertje, we hadden ongeveer de warmste dag dit jaar, zorgde voor een toevloed van drinkers, eters en schutters. 200 haringen zwommen de deur uit. Door omstandigheden was de mankracht eerder beperkt zodat iedereen extra uit de pijp moest komen en de gildeleden 's avonds doodmoe neerzegen.
Enkele fotootjes van de schietinitiatie : foto 01 ; foto 02
november 13/14

Wafelenbak
De traditionele wafelenbak was ook dit jaar een succes en bracht wat geld in het laatje. Aan de prijs van 1,5 € per pakje van 4 wafels vlogen dit jaar opnieuw honderden pakjes de deur uit.

december 15 Kerstfeestje
De gildenkamer was niet beschikbaar : het OCMW installeert er een nieuwe condensatieketel en de werken zijn wat uitgelopen. We weken uit naar het huis van Wiske Ceulemans waar we met 25 genodigden gezellig plaatsnamen in de beste kamer. Het prachtige interieur vormde een mooi decor voor een geslaagd kerstfeest.
Enkele fotootjes


° ° ° ° ° °
2013


januari 20 Patroonsfeest en statutaire vergadering.
Het patroonsfeest, uitzonderlijk op de feestdag van onze patroonheilige Sint-Sebastiaan, ging door in een winters kader. Gelukkig werkte de nieuwe verwarming uitstekend.
Drie nieuwe vrouwelijke leden werden beëdigd : José Daems, Julia Heylen en Kirsten Vankerckhoven.
Huismeester Jos Heyns werd eerste deken en Davy Van Kerckhoven tweede deken.Dank aan Dominique Disters voor de fotoreportage

april 19 Prinsenviering
34 gildeleden waren present om de nieuwe gildeprins(es) te huldigen : Ria Clissen. Zo volgt zij dochter Nicky Boeckx op. Zij is ook de echtgenote van onze koning. Voorwaar een familie waar de pijlen doel treffen.
april 28 Schietspel van de Verbroedering in Herentals
Het eerste schietspel van het nieuwe zomerseizoen ging terug door op Dikberd.,
Traditiegetrouw hadden we ideaal weer om te schieten en dit ondanks de koude lente en de pessimistische weervoorspellingen : niet te koud en niet te warm, zonnig, geen wind.
Ongeveer 90 schutters traden aan waaronder een 15-tal jongeren. Voor de eerste keer werd er ook met de compoundboog geschoten hoewel slechts door 2 schutters.
Herentals behaalde (opnieuw) de eerste prijs van het ploegenklassement.
Enkele foto's van dit gebeuren vind je hier

juni 29-30 Gildefeesten
De gildefeesten gingen dit jaar door in Oostmalle waar de Sint-Joris gilde haar 490ste verjaardag vierde.
Op 29 juni namen wij met een ploeg van 6 schutters deel aan het schietspel. Onze koning, gehandicapt door een beenoperatie, schoot vanuit de rolstoel. De weersomstandigheden waren, gezien de koude en natte weersperiode, ideaal voor het schieten. Maar ondanks onze inspanningen en wegens een tweetal schoten op vreemd doel, behaalden wij (slechts) de vijfde plaats met 1455 punten en 27 rozen. Eerste was Sint-Sebastiaan uit Essen met 1534 punten en 45 rozen.
Op 30 juni stapten wij op, samen met 39 gilden, in het "schoon inkomen", deze keer een zeer beperkt parcours in wei en veld. Door een misverstand moesten wij onze patroonheilige en onze antieke bogen ontberen. Wij behaalden nog de 18de plaats.

september 8 Open Monumentendag
Deze verliep in een heerlijk nazomerweertje en trok heel wat volk.
Aan de schietstand traden meer dan 100 would-be schutters aan en raakten alle bekers de deur uit.
In de gildekamer en op het terras was het ook volle bak : alle haringen verkocht, alle wafels verorberd, alle pannenkoeken opgegeten. Er was gelukkig nog genoeg te drinken.
Enkele fotootjes
30 oktober Verhuisperikelen.
Met man en macht werd door een tiental gildeleden het gildemateriaal dat her en der over Herentals was verspeid, terugnaar het Begijnhof gebracht in een nieuwe bergruimte.
Met de restauratie van de infirmerie van het Begijnhof verdween immers de mogelijkheid om een gedeelte van ons materiaal in de achterliggende schuren te bergen.


° ° ° ° ° °
2014


januari 11 Overlijden
Van Armand Delen, een der meer flamboyante leden van de gilde. Hij werd begraven op 17 januari in de Begijnhofkerk.
Bidprentje
januari 19 Patroonsfeest en statutaire vergadering.
Een 40 -tal leden waren aanwezig. Er waren dit jaar geen beëdigingen.
Tot eerste deken werd verkozen Davy Van Kerckhoven en huismeester Jos Heyns werd tweede deken.

maart 22 Bal van de HGK ter voordele van de andersvaliden.
Dit jaar het vermelden waard omdat:
- dank zij onze gilde mag de vereniging IE-Sport Herentals tijdens de uitreiking op zondag 4 mei in Lichtaart, 1000 € in ontvangst nemen. Dit bedrag wordt door de HGK toegekend op basis van voordrachten door de gilden.
- de eerste prijs van de tombola, een kleurentelevisie, werd gewonnen door onze gildebroer Ludo Celis.

april 11 Prinsenviering
De gildeprins dit jaar is eerste deken Davy Van Kerckhoven.
Gildemoeder Jet Jacobs trakteerde met een lekker dessert voor haar 85° verjaardag.
Tijdens de prinsenviering werd bij stemming de omvorming van de gilde van feitelijke vereniging tot vzw goedgekeurd.
april 16 Statuten
De gilde wordt officieel een Vereniging Zonder Winstoogmerk door de publicatie in het Staatsblad van de statuten.
Tot oprichting van een vzw werd beslist op de algemene vergadering van januari 2014. Dit gebeurde hoofdzakelijk om redenen van aansprakelijkheid.
Je vindt hier de statuten van de nieuwe vzw.
april 27 Schietspel van de Verbroedering in Herentals
Het eerste schietspel van het seizoen onder dreigende luchten maar het bleef droog.
85 schutters traden aan, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast ook 12 jongeren.
Traditiegetrouw kaapte Herentals het ploegenklassement weg.
Je vindt hier een mooie fotoreportage.

mei 30 Verfraaiingswerken in tuin Begijnhof
Een aantal schutters bracht de tuin van het Begijnhof in orde voor de komende koningsschieting.
Rond de verplaatste staande wip werd een ellipsvorming schietperk ingericht in mooie dolomiet.
Het aftandse schuilhok werd afgebroken en vervangen door een even grote degelijke, houten consstructie professioneel ontworpen en uitgevoerd door keizer Louis Van Den Broeck. Alleen het zinken afdak van de oude hut werd gerecupereerd.
juni 15 Koningsschieting
De driejaarlijkse koningsschieting kende een spannend verloop.
Uiteindelijk werd Davy Van Kerckhoven onze nieuwe koning.
Je vindt alles (verloop, foto's, filmpje) over dit evenement op volgende pagina.

juli 22 Overlijden
Van beëdigd lid Ingrid Dejaeghere, vrouw van beëdigd lid Kurt Van Looy.
Kurt en Ingrid waren zeer actieve gildeleden tot zij naar Mechelen verhuisden en steunend lid werden.
In 1998 huwden zij in de Begijnhofkerk.
Ingrid was pas 41 jaar en moeder van twee kinderen.

september14 Open Monumentendag.
De monumentendag was een overdonderend succes over de hele lijn!
We genoten van een stralend zomerweertje en het was druk, druk, druk.
Dank zij de inzet en de samenwerking van de gildeleden liep alles gesmeerd.

september -
november
Verfraaiingswerken in de gildekamer.
Er werd flink gewerkt in de gildekamer, meer bepaald op het eerste verdiep.
De keizer zorgde ervoor dat er nieuwe onder- en bovenkasten kwamen in de keuken en Jos Nys zette er steentjes tussen.
De muren werden herschilderd en de plankenvloer werd afgeschuurd en ook in de verf gezet.

november Wafelenbak.
Dank zij de inzet van de deegkneders, de bakkers, de inpakkers, de verkopers en de kopers werd de jaarlijkse wafelenbak weer een meevaller voor de kas. Niet minder dan 680 pakjes van 4 wafels werden aan de man gebracht aan de bescheiden prijs van 1,75 €..
december 13 Kerstfeest.
Het kerstfeest werd in de opgefriste gildekamer georganiseerd.
Dank zij de traiteur, de banketbakker, de inzet van de keukenploeg en de sponsoring van de kas genoten we van een gezellig en warm kerstfeest.

° ° ° ° ° °
2015


januari 18 Patroonsfeest en statutaire vergadering.
Ongeveer 40 -tal leden waren aanwezig.
Een nieuwe gildebroer, Glenn Desaer, en een nieuwe gildezuster, Vanessa Jacops (vrouw van Glenn) werden beëdigd. Je vindt hier de foto's van de nieuwe leden, samen met de peters en de meters.
Voor de stemming (boning) van aanvaarding van de nieuwe gildeleden worden zij kort voorgesteld. Je kan de voorstelling voor Vanessa en voor Glenn hier lezen.
maart 21 Bal van de HGK
Ter voordele van de andersvaliden.
april 17 Prinsenviering.
De prins dit jaar is nieuw-beëdigde gildebroer Glenn Desaer.
De kapitein maakte van de viering gebruik om de geschiedenis van het landjuweel in de verf te zetten.
april 26 Schietspel van de Verbroedering in Herentals.
Het weer zag er niet zo best uit: om 13.45 uur moest iedereen schuilen voor een fikse plensbui. Maar miraculeus klaarde de hemel op om 14.00 uur en het bleef zo goed als droog tot om 17.45 uur de laatste pijl werd geschoten. Daarna ging het weer regenen. Hebben we even geluk gehad.
72 volwassen schutters en 16 jeugdschutters traden aan, een klad minder dan vorig jaar.
Herentals werd tweede in het ploegenklassement.

mei 3 Uitreiking door de Hoge Gilderaad de Kempen van de Orde van Trouw aan Jo Moons voor haar 20 jaar griffierschap.
juni 9 Statiefoto
De laatste groepfoto van de gilde dateerde van 2004. Hoog tijd dus om er een nieuwe te maken.
Daarom werd op dinsdag 9 juni om 18.30 uur verzamelen geblazen aan de pui van de lakenhal.
Het weer zat mee en hoewel niet alle broeders en zustes konden aanwezig zijn staat er een representatief aantal op de foto.
Je vindt hier de officiële statiefoto van onze gilde.
Voor personen die verlegen zitten met de namen is er ook een becommentarieerde versie met de namen.
En terwijl we toch bezig waren is er ook een foto genomen van de huidige raad en van de zusters alleen.
De foto's werden genomen Koen Van Den Broeck.
In het plaatselijke blad "De Postiljon" werd aandacht besteed aan deze gebeurtenis via dit artikel.

juni 27-28 Landjuweel 2015
Het landjuweel ging door in Nieuwmoer, ingericht door de gilde Sint-Joris.
Onze gilde behaalde er een negende plaats op 51 deelnemende gilden voor de discipline "schoon inkomen".
Bij het boogschieten behaalden we de tweede plaats met 1489 punten en 36 rozen. Sint-Sebastiaan Schoten had zich op de eerste plaats geschoten met 1525 punten.
Een puike prestatie van onze gilde !!!
september 4 BBQ schutters
Ter afsluiting van het zomerseizoen, waarbij elke dinsdag- en donderdagavond werd geoefend op de schietstand in het Begijnhof, organiseren de schutters een BBQ.  Een nieuw BBQ stel werd in elkaar gelast en zal ook dienst doen op de komende Open Monumenten Dag.

september 13 Open Monumenten Dag
Ondanks de dreigende luchten bleef het droog en was de Open Monumenten Dag voor de gilde weer een hoogdag.
De haringen vlogen de pan uit, pannenkoeken werden verslonden en menig pijltje werd getrokken.
Een kleine fotoreportage

november Wafelenbak
Wafels (veel) werden gebakken op 4 november en op 24/25 november.
De verkoop liep als een trein : 657 pakjes van 4 wafels elk werden van de hand gedaan..

december 12 Kerstfeestje
Kerstfeest in de gildekamer.° ° ° ° ° °
2016  
januari 17 Patroonsfeest en statutaire vergadering.
Het patroonsfeest 2016 was memorabel om verschillende redenen :
 - een record opkomst van 52 leden deed de gildekamer uit de voegen barsten.
 - het diner dat opgediend werd was om je lippen van af te likken.
 - twee nieuwe leden werden beëdigd.
 - tijdens de statutaire vergadering werd een belangrijke wijziging aan De Kaart goedgekeurd. Voortaan     genieten  de gildezusters bij de koningsschieting dezelfde rechten als plichten als de gildebroeders.
Een fotoreportage met dank aan Dominique Dister.
Van het patroonsfeest verscheen een verslag in "Kerk en Leven" (parochieblad) van 27 januari 2016.

maart 19 Bal van de HGK ter voordele van de andersvaliden.
Dank zij het initiatief van onze gilde werd aan de vzw Op Weg uit Herentals een cheque van 1000 € geschonken.
Er verscheen een artikel hierover in De Postiljon.

april 15 Prinsenviering.
33 gildeleden schoven aan voor de lekkere traditonele paasmaaltijd (Kip) en een succulent dessert.
De gildeprins(es) is Ria Clissen.

april 24 Schietspel van de verbroedering in Herentals
Onheilspellend weer : barkoud (6°C) ; hagelbuien en dreigende wolken maar gelukkig weinig wind.
Dat het schietspel toch heeft kunnen plaatsvinden danken wij aan de vele flarden zon die gelukkigerwijze tussen de buien doorkwamen. Slechts twee maal moest de schieting kort onderbroken worden.
79 schutters (6 compoundbogen) en 17 jongeren traden aan, een mooie opkomst ondanks de pessimistische weersvoorspellingen.
Herentals behaalde de derde plaats in het ploegenklassement.

mei 8 Uitreiking onderscheidingen.
De Hoge Gilderaad der Kempen reikt jaarlijks de eretekens uit voor de Orde van de Papegaai (heren) en de Orde van Trouw(dames).
Omdat de HGK een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd in het reglement voor deze onderscheidingen komen nu meer gildeleden in aanmerking.
- Kregen een gouden broche voor 40 jaar lidmaatschap: Marieke Michiels, Iris Gevenois, Jet Jacobs.
- Kreeg een zilveren broche voor 25 jaar lidmaatschap: Joanna Moons. Joanna kreeg daarenboven een gouden broche voor haar 20 jaar grifiierschap bij onze gilde.
- Kreeg een zilveren papegaai voor 25 jaar lidmaatschap: Marc Vercammen.

juni 25-26 Gildefeest in Loenhout.
Bij de wedstrijd voor handboogschieten op zaterdag behaalden onze schutters een zeer verdienstelijke tweede plaats met 1546 punten en 43 rozen. (De gilde van Schoten heeft zich op de eerste plaats geschoten)..
32 gildeleden waren in vol ornaat present op zondag maar het schoon inkomen viel letterlijk in het water.
Bij de roffelaars haalde onze nieuwe leerling-roffelaar An Rombaut, op de oude trommel, maar liefst een vijfde plaats met 89%.

september 9 BBQ schutters
De schutters richtten opnieuw een BBQ in ter afsluiting van het zomerseizoen.
42 ingeschrevenen genoten in de tuin van het Begijnhof van een lekkere BBQ in een aangenaam zomers weertje.

september 11 Open Monumenten Dag
.Was opnieuw een daverend succes dank zij de inzet van veel gildeleden, het lekkere weertje en de vele bezoekers die een pijltje trokken, een pannenkoek smulden of een haring soldaat maakten.

november Wafelenbak.
Jaarlijkse waffelenbak; kost veel inspanning maar brengt zaad in het bakje.
Niet minder dan 620 pakjes werden aan de man gebracht.

december 17 Kerstfeestje
Het gezellige kerstfeest ging door in de gildekamermet 28 deelnemers. Gildkapelaan pater Christiaan bracht een mooie kerstbezinning.
Annelie Müller sierde de tafel op met onder meer een kunstzinnige menu° ° ° ° ° °
2017  
januari 20 Overlijden
Van Maria De Busser, zij werd 92 jaar oud.
Maria was jarenlang hoofdvrouw van de gilde als echtgenote van hoofdman (1981-2003) Armand Van Mol. Armand overleed in 2009.
We kenden haar als een bezige bij in de gildekamer; ondanks haar eigen zorgen steeds bereid naar anderen te luisteren.

januari 22 Patroonsfeest en statutaire vergadering.
Het patroonsfeest 2017 kende een normaal verloop: misviering, boning, lekkere maaltijd en statutaire vergadering. De opkomst van ongeveer 40 leden was bevredigend.
Op de vergadering werd schutter Lucas Krols beëdigd.
In overeenstemming met de principiële besiissing op de statutaire vergadering van 2016 werd de kaart aangepast in verband met het koningsschieten (zie nieuwsjes).
Een kleine fotoreportage met dank aan echtgenote Lucas Krols.

maart 18 Bal van de HGK ter voordele van de andersvaliden.
Opnieuw werd op initiatief van onze gilde een project bedacht met een steuntje in de rug ten bedrage van 1.000 euro.
Het geld gaat naar de buitenhuizen van Giels Bos waar 5 huizen worden ingericht voor volwassenen met kinderen met een beperking.

april 23 Schietspel van de verbroedering in Herentals.
Een weekje vroeger dan gewoonlijk ging het schietspel door in koud weer, met onheilsspellende luchten maar gelukkig af en toe valgen warme zon. Het bleef droog.
Iets beter weer dan vorig jaar maar toch nog niet om te stoefen.
Er traden 85 volwassenen aan, waarvan 13 met de compound boog, en 17 jeugdige schutters.
Herentals behaalde de vierde plaats in het ploegenklassement.

april 28 Prinsenviering.
Veel volk (38 aanwezigen) op de viering van de gildeprinses Ria Clissen.
De koning bracht artikelen 31 tot 33 van de kaart in de herinnering en wees erop dat de opkomst van de compoundboog schutters enige interpretatie nodig maakt.
De nieuwe stoelen werden getest en niemand viel er af.

mei 7 Uitreiking onderscheidingen.
De Hoge Gilderaad der Kempen reikt jaarlijks de eretekens uit voor de Orde van de Papegaai (heren) en de Orde van Trouw (dames).
Dit jaar werden volgende leden van onze gilde gehuldigd:
- Julius Van Orshagen kreeg een zilveren papegaai voor 30 jaar lidmaatschap.
- Gilberte Smet en Dominique Dister kregen een zilveren broche voor 30 jaar lidmaatschap.

juni 24-25 Gildefeest in Herselt
De ploeg van Herentals behaalde bij de wedstrijd voor de handboog een eervolle derde plaats met 1498 punten en 30 rozen. De kampioen was de Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo.
Bij de jeugdschutters op 18 meter traden Simons Axel en Desaer Julie verdienstelijk aan.
Bij het "schoon inkomen" behaalden we de vijfde plaats op 33 gilden ondanks de vergeten vlaggestokken.

oktober Ontslag van de koning
Davy Van Kerckhoven gaf ontslag als gildekoning.
Omdat het koningschieten dit jaar niet kon doorgaan omwille van de werken aan het park, moest Davy een extra jaar dienen. Taken thuis, in het beroep en in de gilde combineren werd nu allemaal een beetje te moeilijk.
Davy heeft zijn taak altijd zeer toegewijd uitgevoerd en we zijn hem daar zeer erkentelijk voor.
Bedankt voor al het werk, Davy.
Voormalig koning Ludo Boeckx zal nu het koningschap overnemen tot aan de volgende koningsschieting in 2018.


november Wafelenbak
Een aantal gildebroeders en -zuster staken terug de handen uit de mouwen voor de wafelenbak.
Een record aantal wafels, 632 pakjes van 4 wafels elk, vlogen de deur uit en brachten bijna 1000 € op.

december 16 Kerstfeestje
Ongeveer 25 gildebroers en -zusters zaten aan voor het traditionele kerstfeest dat opnieuw tot in de puntjes verzorgd was. Dit was een mooie test voor de nieuwe tafels (totale investering van ongeveer 2.300 €) van de gildekamer.

° ° ° ° ° °
2018  
januari 21 Patroonsfeest en statutaire vergadering.
Voor een verslag en een kleine fotoreportage, met dank aan Marc Van Eerdenbrugh, zie de evenementen pagina